Τρίτη, 15 Αυγούστου 2017

Aποκάλυψη (2)

Λοιπόν θεούσες για εσάς έχω ετοιμάσει πολλά άρθρα στο μέλλον αλλά επειδή βλέπω ότι το βροθοστομά σας το ανοίξατε και αρχίσατε να κατεβάζετε οχετό αυτό θα σας το πετάξω από τώρα!

Ο Ιησούς που σημαίνει θεραπευτής, γιατρός, είχε και έναν "αγαπημένο" μαθητή τον Ιωάννη! Αναρωτήθηκες ποτέ γιατί ήταν ο "αγαπημένος" του μαθητής;  Και είναι ένα ερώτημα γιατί τα έχουν λογοκρίνει τα παρακάτω αποσπάσματα από τα Ευαγγέλια: 

Μη λογοκριμένο απόσπασμα:

Εἷς δέ τις τῶν παρεστηκότων σπασάμενος τὴν μάχαιραν ἔπαισε τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθετε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με· καθ' ἡμέραν πρὸς ὑμᾶς ἤμην ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων, καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με. ἀλλ' ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί. καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον πάντες.
Και εις τις νεανίσκος ηκολούθησεν αυτώ περιβεβλημένος σινδόνα επί γυμνού. Και κρατούσιν αυτόν οι νεανίσκοι. Ο δε καταλιπών την σινδόνα, γυμνός έφυγεν απ΄ αυτών. (Μαρκ. 14: 48-52)

Λογοκριμένα απόσπασματα από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο :


Καὶ ἔρχονται εἰς βηθανίαν καὶ ἦν ἐκεῖ μία γυνὴ ἧς ὁ ἀδελφὸς αὐτῆς ἀπέθανεν· καὶ ἐλθοῦσα προσεκύνησε τὸν Ἰησοῦν καὶ λέγει αὐτῷ· υἱὲ Δαβὶδ ἐλέησόν με· οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτῇ· καὶ ὀργισθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἀπῆλθεν μεταὐτῆς εἰς τὸν κῆπον ὅπου ἦν τὸ μνημεῖον· καὶ εὐθὺς ἠκούσθη ἐκ τοῦ μνημείου φωνὴ μεγάλη· καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἀπεκύλισε τὸν λίθον ἀπὸ τῆς θύρας τοῦ μνημείου· καὶ εἰσελθὼν εὐθὺς ὅπου ἦν ὁ νεανίσκος ἐξέτεινεν τὴν χεῖρα καὶ ἤγειρεν αὐτὸν· κρατήσας τῆς χειρός· ὁ δὲ νεανίσκος ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτὸν καὶ ἤρξατο παρακαλεῖν αὐτὸν ἵνα μεταὐτοῦ ᾖ· καὶ ἐξελθόντες ἐκ τοῦ μνημείου ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ νεανίσκου· ἦν γὰρ πλούσιος· καὶ μεθἡμέρας ἓξ ἐπέταξεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· καὶ ὀψίας γενομένης ὁ νεανίσκος πρὸς αὐτὸν· περιβεβλημένος σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ· καὶ ἔμεινε σὺν αὐτῷ τὴν νύκτα ἐκείνην· ἐδίδασκε γὰρ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς τὸ μυστήριον τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ· ἐκεῖθεν δὲ ἀναστὰς; ἐπέστρεψεν εἰς τὸ πέραν τοῦ Ἰορδάνου. 

Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης οἱ υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες αὐτῷ διδάσκαλε θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμέν σε ποιήσῃς ἡμῖν ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς τί θέλετέ με ποιήσω ὑμῖν οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς σου ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ ἀριστερῶν καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω ἢ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ δυνάμεθα ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου ἢ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι ἀλλ’ οἷς ἡτοίμασται καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν οὐχ οὕτως δέ ἐστιν ἐν ὑμῖν ἀλλ’ ὃς ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν ἔσται ὑμῶν διάκονος καὶ ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος ἔσται πάντων δοῦλος καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν καὶ ἔρχονται εἰς Ἰεριχώ καὶ ἦσαν ἐκεῖ ἡ ἀδελφὴ τοῦ νεανίσκου ὃν ἠγάπα αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς· καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ Σαλώμη· καὶ οὐκ ἀπεδέξατο αὐτὰς ὁ Ἰησοῦς· καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ Ἰεριχὼ καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ ὄχλου ἱκανοῦ ὁ υἱὸς Τιμαίου Βαρτιμαῖος τυφλὸς προσαίτης ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδόν 

                                                      ...........................................

Δεν ξέρω... Eσείς τι συμπέρασματα βγάζετε από αυτά τα κείμενα. Και για ποιο λόγο έχουν λογοκρίθει. Προυπήρξε το ερωτικό ευαγγέλιο του Μάρκου από αυτό που αναγνωρίζει επισήμως το παπαδαριό. Έπρεπε να λογοκριθεί το ευαγγέλιο του Μάρκου για να μην μάθει ποτέ ο κόσμος την αλήθεια. Αυτοί οι σκοταδόψυχοι, οι παπάδες, τo μόνο που που ξέρουν να κάνουν είναι να τα τσεπώνουν και να σας φοβίζουν. Διαβάστε ξανά και ξανά τα ευαγγέλια μπας και ξυπνήσετε και θυμηθείτε τι έλεγε ο ίδιος ο Χριστός, που έλεγε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Άλλα πράγματα απεχθάνονταν ο Ιησούς...

Αλλά την αλήθεια το παπαδαριό την κρύβει. Μόνο για να φοβίζει τον κοσμάκη τον έχουν βάλει, στις θέσεις που τον έχουν βάλει. O Ιησούς δεν καταδίκασε ούτε τους gay, ούτε τον έρωτα, ούτε την μοιχαλίδα, ούτε τον ληστή που μετάνιωσε για ότι είχε κάνει. Kαι αν ζούσε σήμερα θα ήταν μαζί με αυτούς. 

Ο Ιησούς καταδίκασε του υποκριτές, τους φαρισαίους και όσους είχαν κάνει εμπόριο την θρησκεία όπως και το σημερινό παπαδαριό, που δεν μετανιώνει κιόλας! Γιατί βλέπω ότι δεν έχουν αλλάξει μυαλά εδώ και 2000 χρόνια οι θεούσες! Το παπαδαριό και οι θέουσες δεν μετανιώνουν όπως ο ληστής που επειδή μετάνιωσε πήγε με τον Ιησού στον παράδεισο! Συνεχίζουν ακάθεκτοι και απαράλλαχτοι εδώ και 2000 χρόνια! Kαι αν έρχονταν και πάλι στη γη θα Τον ξανασταυρώνανε όπως έκλεισαν εμένα στο ψυχιατρείο χωρίς να φταίω σε τίποτα.  

Kαι επειδή ο πατέρας μου,είναι μέγα βλήτο και πιστεύει τις κρυφές τις μαυροφορούσες κοπελιές τις παπαδιές και ήθελε να με"θεραπεύσει", όταν του είπα ότι είμαι gay το 2011, ένα έχω να πω! Δεν χρειάζομαι θεραπεία εγώ μπαμπά, αυτές οι μαυροφορούσες κοπελιές οι υποκρίτριες, οι φαρισαίες, τα φίδια τα κολοβά και εσύ ο ίδιος που πήδαγες άντρες στα καράβια θέλετε θεραπεία που έχετε μείνει όλες οι υποκρίτριες ίδιες και απαράλλαχτες, εδώ και 2.000 χρόνια. Αυτές οι σκοταδόψυχες μαυροφορούσες που μας κρύβουν την αλήθεια και το μόνο που κάνουν είναι να φοβίζουν τον κοσμάκη και να τον κρατάνε κοιμισμένο. Και εσύ που τις πιστεύεις και είσαι ίδια φάρα με δαύτες, υποκριτής και φαρισαίος!Αυτό είναι το Ευαγγέλιο για εσάς τους έκπτωτους
Βρισκόμουν τόσα χρόνια σε μόνιμο λήθαργο 
Συναρμολογούσα τις φιλοσοφίες τους 
Από κομμάτια διαλυμένων αναμνήσεων... 

Αν με αγάπατε, αφήστε με να φύγω 

Αυτά τα λόγια είναι μαχαίρια και θα αφήσουν ουλές 
Ο φόβος του να διαλυθούμε και να αποχωριστούμε υπάρχει αλλά... 
Πρέπει να ειπωθεί πια η αλήθεια ποτέ δεν ήμουν δικός σας... 

Αυτό είναι το Ευαγγέλιο για εσάς τα εκκλησιαστικά καθάρματα
Αφόρητη αλητεία, ομολογόντας την αποστασία τους 
Οδηγήθηκα μακριά από αυτούς τους ατελείς απατεώνες... 
Μην προσπαθήσετε να κοιμηθείτε εν μέσω του τέλους του κόσμου 
Θάψτε με ζωντανό γιατί δεν θα εγκαταλείψω χωρίς να δώσω μάχη...
Ο Βλάσης το βλήτο είναι ο πατέρας μου!!! 


Εσείς οι λοιπές θεούσες που δεν είστε βλήτα τι πιστεύατε ότι ο Ιησούς o Θεός που ήρθε να κηρύξει την αγάπη στην ανθρωπότητα θα ήταν ανέραστος; Κάποτε έπρεπε να τελειώνουμε με όλα αυτά τα ψέματα... Δεν άντεχε άλλο ο Ιησούς με τα ψέματα και το μίσος που εκπέμπει το παπαδαριό εναντίον των ανθρώπων... Έκανε υπομονή 2.000 χρόνια, δεν άντεχε άλλο. Και έστειλε εμένα να τα ξεκαθαρίσω τα πράγματα μια και καλή και για όλη την αιωνιότητα... Δεν είμαι ούτε ο Αχιλλέας, ούτε ο Ηρακλής, ούτε καν ο Μπάτμαν και ο Σπάιντερμαν, ξέρω ότι δεν ψάχνετε κάποιον με υπεράνθρωπα χαρίσματα, έναν σούπερ ήρωα, λίγο από ευτυχισμένο παραμύθι, ψάχνετε κάποιον στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε όλοι. Κάποιον που να μπορείτε να φιλήσετε όλα τα αγόρια!!!


Παρεπιμπτόντως εκτός από το ότι είναι τρολ, βλήτο, καλός μάγειρας και θεούσα ο πατέρας μου, του αρέσει να βλέπει και καρτούν. Αλλά διαφορετικά από εμένα. Γούντυ ο τρυποκάρυδος, η κουκουβάγια και η παρέα της και είναι και φαν των rabbids ο πατέρας μου που εμένα μου την σπάνε γιατί είναι χαζά. Δεν τα αντέχω εγώ τα rabbids! Μου σπάνε τα νεύρα! Μόνο ένα βλήτο σαν τον πατέρα μου θα μπορούσε να βλέπει φανατικά rabbids και να το απολαμβάνει κιόλας!


Μέχρι να συνέλθουν οι θεούσες από το ταμπλάς που θα φάνε θα περάσει πολύς καιρός για αυτό θα αφήσω όλο το φθινόπωρο να περάσει και θα τα πούμε ξανά τον χειμώνα μάλλον από τον Δεκέμβρη και μετά, εξαρτάται και από το πότε θα μου έρθει η αποζημίωση του Λάππα. Όλοι στην αναμονή κ.Λάππα!!!  Ελπίζω μέχρι τον επόμενο Δεκαπενταύγουστο να ζήσω ήλιους και θάλασσες μαζί με πολλούς όμορφους και όχι όπως τώρα ολομόναχος να σκάω και να κλαίω στο κρεβάτι μου γεμάτος άγχος γιατί το έχω και αυτό. Ήλιους και θάλασσες όπως στο παρακάτω clipακι που στην πραγματικότητα είναι videoclip γνωστού αντηλιακού με τοποθέτηση προϊόντος Τάμτα. Νομίζω το έχετε παρακάνει με τις διαφημίσεις στα ελληνικά videoclip! Θα μπορούσατε να ήσασταν πολύ πιο διακριτικοί και να προβάλλετε την χορηγία με πιο έξυπνο τρόπο όπως και σε πολλά ξένα videoclips.


Aν και για να πω τη  αλήθεια δεν μου αρέσει η θάλασσα και η παραλία τόσο πολύ. Τελικά είμαι πιο πολύ του χειμώνα και του downtown. Χιουχιούλιασμα, cocooning, βόλτες στο κέντρο της πόλης, ζεστό κακάο άντε και λίγο clubing. Μια φόρα που βγήκα φέτος για μπάνιο με τους γονείς μου, είχα δυο χρόνια πάλι να βγω σε παραλία, κατάλαβα ότι δεν μου αρέσει και τόσο και πρέπει να το προσπαθήσουν πολύ οι όμορφοι από του χρόνου για να μου αλλάξουν την γνώμη. Got to love you που λέει και ο πάντα στιλάτος Sean Paul μέσα σε ακριβά διαμερίσματα και πολυτελή clubs στο κέντρο της πόλης!!! Παρεπιμπτόντως μπορείτε και να συγκρίνετε και το παρακάτω videoclip στο θέμα της προβολής της χορηγίας με πιο διακριτικό τρόπο που λέγαμε από πάνω...

Το show μου θα συνεχιστεί τώρα αφού πάρει μεγαλύτερη δημοσιότητα το όλο εγχείρημα και η προσπάθεια που κάνω για να σας κάνω να σταματήσετε να κλαίτε. Είναι τα σημάδια των καιρών, μου είπαν ότι τέλος είναι κοντά και πρέπει να ξεφύγουμε από εδώ. Ποτέ δεν μάθαμε ότι έχουμε ξαναβρεθεί εδώ. Είμαστε πάντα κολλημένοι και τρέχουμε να ξεφύγουμε από τις σφαίρες. Κάλως ήρθατε στο τελικό show, ελπίζω να φοράτε τα καλά σας αλλά να θυμάστε πάντα πως δεν μπορείτε να δωροδοκήσετε την πόρτα στο δρόμο σας προς τον ουρανό!


Όπως καταλαβαίνετε όλες οι τρομπέτες της Αποκάλυψης ήχησαν τον προηγούμενο αιώνα και τώρα ήρθε η ώρα όπως λέει και πάλι ο αγαπημένος μου Sean Paul να εκραγούν. 

Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

Σσσσ κάντε ησυχία... μην ξυπνήσουμε την ιστορία!

Οι Ροτσιλντ και η πατρίδα μου Ελλάς.Aπό το 1821 μέχρι το 2017....

Σ’ ένα κουτί κοιμάται η ιστορία
μην την ξυπνήσετε και κάντε ησυχία
σ’ ένα δωμάτιο στο απέναντι μπαλκόνι
ένα ρολόι που χτυπάει με σκοτώνει.

Αυτή η χώρα...

Αυτή η μάνα που μας στέρησε το γάλα
θέλει με δάκρυ να ποτίσει την αυλή της
θέλει με αίμα να δροσίσει το κορμί της
κι όταν της δώσεις όλα αυτά, ζητάει κι άλλα.

Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017

Ωρα να εξομολογηθώ ένα λάθος δυνατό...

Μια αμαρτία...

Όταν ήμουν πέρυσι στη φιδοφωλιά προσαρμόστηκα και εγώ λίγο με τους πύθωνες γύρω μου και φώναζα καμιά φορά ειδικά προς το τέλος της χρονιάς στα ζουζούνια γιατί πόση υπομονή πια να έχω και εγώ. Είχαν γίνει τα νεύρα μου τσατάλια από όλα όσα πέρασα όλα τα προηγούμενα χρόνια και όσα ζούσα ταυτόχρονα μέσα σε αυτή τη φιδοφωλιά με τους πύθωνες. Αν και οι πύθωνες πρέπει να προσθέσω ότι σαν πύθωνες που είναι δεν ακούγονταν τόσο πολύ να φωνάζουν. Τα έκαναν πιο πολύ στα μουλωχτά ότι έκαναν στα παιδιά.


Θα σε πάω στο Θεό 
Έχω κάτι που το μυαλό σου παίρνει...
Και πως να αντισταθείς
Έχω κάτι που ακόμα και η αμαρτία μοιάζει με κάτι θεικό

Ότι μέσα σου συμβαίνει 
Με την ανάσα σου κομμένη
Άλλο δεν θα αναλύσεις
Νιώθεις το σφυγμό χτυπάει
Χρόνο αντίστροφα μετράει 
Θα το ζήσεις
3...2...1...

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ ΑΓΑΠΗΣ


Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

Θα τους φάμε τώρα εμείς!

Τόσα χρόνια η ελίτ διοργάνωνε τα σκοτεινά τελετουργικά της που περιελάμβαναν ακόμα και κανιβαλιστικές τελετές και θυσίες παιδιών... Και τα προμοτάρουν πλέον ανοιχτά όλα αυτά και μέσα από την τέχνη και τις τηλεοπτικές σειρές και τις ταινίες.


Είτε κυριολεκτικά, είτε μεταφορικά η ελίτ μας είχε στα τραπέζια της. Μας ξεζούμιζε κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ε τώρα θα τους φάμε εμείς όπως και η Katy στο παρακάτω videoclip που πήρε την εκδίκησή της και τους έκανε μηλοπιτούλα! Θα γίνει όλη η ελίτ του πλανήτη μηλοπιτούλα στα τραπέζια τα δικά μας των κοινών θνητών. Bon Appetit Baby!!!


Και δεν ξέρω αν όλους αυτούς τους Αμερικάνους καλλιτέχνες όπως την Katy Perry και την Lady Gaga τους ελέγχουν οι Illuminati για να περάσουν τα μηνύματά τους αλλά εγώ τα πήρα και τα δικά τους τα videoclips και τα τραγούδια τους και τα χρησιμοποίησα για καλό. Αντέστρεψα το παιχνίδι τους!!! Έφερα τα πάνω κάτω. Για να πάρετε μια γεύση για το πως τους χρησιμοποιούν οι Illuminati όλους αυτούς τους τραγουδιστές θα σας βάλω το τραγούδι S&M της Rihanna που εκτός των άλλων μας περνάει και για καλό το σαδομαζοχισμό που λέγαμε στο προηγούμενο άρθρο...


Πίσω από τα γραμματάκια από τις εφημερίδες λοιπόν μας περνάει το μηνυματάκι  του ο σκηνοθέτης του videoclip. Rihanna Princess of the Illuminati... Tο βλέπετε;


Μελέτησα λοιπόν πολύ προσεκτικά τα videoclips και ξέρω ότι πάνε να περάσουν αποκρυφιστικά μηνύματα αλλά τα πήρα όλα αυτά που πάνε να περάσουν και τα χρησιμοποίησα για καλό. Εξάλλου γιατί να έχουν μόνο οι Ιlluminati, το ιερατείο, οι μυστικές κοινώτητες και αδελφότητες την εσωτερική γνώση περί του Θεού και να την χρησιμοποιούν κατά το δοκούν για τους δικούς τους σκοτεινούς σκοπούς;

Τώρα την προσφέρω σε όλους σας την εσωτερική γνώση περί του Θεού για να τα αντιστρέψουμε όλα όσα κάνουν αυτές οι μυστικές αδελφότητες στα κρυφά και στο σκοτάδι. Σας μυώ όλους χωρίς εξαιρέσεις στο φως όπως μυούν και αυτοί οι μυστικές αδελφότητες τα επιλεγμένα μέλη τους στο σκοτάδι. Για να τα μετατρέψουμε όλα όλοι μαζί σε φως και να σταματήσουμε το παιχνίδι τους εναντίον της ανθρωπότητας.

Θα μπορούσα να επιλέξω να γεννηθώ και να είμαι ένας από αυτούς. Ένας Αμερικανός πρόεδρος για παράδειγμα και να προσπαθήσω να το σταματήσω από μια τέτοια θέση. Αλλά βλέπετε τον Kennedy που πήγε να μιλήσει για όλα αυτά τον δολοφόνησαν.


Έτσι έπρεπε να το σχεδιάσω κάπως αλλιώς. Γεννήθηκα σαν ένας απλός πολίτης σε μια μικρή και κατατρεγμένη χώρα που βρίσκεται στα όρια μεταξύ Δύσης και Ανατολής, με πλούσια όμως ιστορία και που την κατοικούν γενναίες ψυχές και είπα να πολεμήσω το σύστημά τους εκ των έσω, χωρίς να με αντιλαμβάνεται κανένας μέχρι την στιγμή που θα γίνονταν το μπαμ και θα έβρισκα τόση αγάπη από τόσο πολύ κόσμο που δεν θα τολμούσε κανένας να με δολοφονήσει. Θέλω να είστε όλοι οι Έλληνες περήφανοι για εμένα τώρα που θα γίνω παγκοσμίως γνωστός και θα το καταστρέψω όλο το σύστημα τους και το μόνο που θα μείνει στον πλανήτη θα είναι αγάπη και φως.

Είμαι ο ήλιος που θα ανατείλει στον πλανήτη και θα λάμψω στο σκοτάδι και την νύχτα. Θα διώξω την τρέλα και θα γίνω το αριστούργημα της αγάπης. Kανένας δεν θα μπορεί να σας στενοχωρήσει τώρα. Θα στείλω το επουράνιο μήνυμα, θα πω σε όλο τον κόσμο να δείξει λίγη αγάπη. Κανένας δεν θα μπορεί να σας στενοχωρήσει, είμαι ο ανατέλλων ήλιος σας.


Τα τελευταία 13.500 είχε υπογραφεί μία συνθήκη μεταξύ σκοτεινών και φωτεινών δυνάμεων του σύμπαντος που λήγει φέτος το 2017. Σύμφωνα με αυτήν θα έπρεπε να τηρηθεί ο κανόνας της "μη επεμβάσεως" και από τις δύο πλευρές και να αφεθεί η ανθρωπότητα να εξελιχθεί μόνη της. Όμως οι σκοτεινοί αποστάτες τον παραβίασαν πολλές φορές. Ο πλαγκτόν έκλεψε!!! Δεν πειράζει όμως γιατί ακόμα και έτσι ζήσαμε πολλές περιπέτειες, πήγαμε στην κοχυλούπολη, νικήσαμε τους κύκλωπες, γυρίσαμε από εκεί παρέα με αγαπημένες διασημότητες και φέραμε και το στέμμα πίσω, μέσα στον καθένα μας υπάρχει ένα παιδί. α μα λε μπε μπα λα σι μπα λα μπου μπα λα α μα λα μπε μπα λα σι μπα λα μπα!


Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

Σε ενα καραβι μουτσο...

Ανωμαλιάρα λεσβομούνα Queerdome με θυμάσαι; Εγώ είμαι βρε το ντροπαλό στρουμφάκι που είχαμε γνωριστεί στην παρακάτω ανώμαλη και ξερασματική συζήτηση στο ακτιβίστικο blog σου…


και μετά μπήκες και στο παλιό μου blog μου, εσύ με τους φίλους σου να με πρήξεις τότε που ήμουν ακόμα ένα ντροπαλό στρουμφάκι...


Άκου να δεις τι γίνεται ανωμαλιάρα μου! Είμαι o Kριτής της Αποκαλύψεως και έχω στα πάντα δίκιο!

Ανωμαλιάρα μου, βάλτο καλά μέσα στο μυαλουδάκι σου, ο Θεός και ο Χριστός, επιτρέπει μόνο αγγαλίτσες, φιλάκια, και συναινετικό τρυφερό γλυκό σεξάκι από την στιγμή που μπαίνεις στην εφηβεία και μετά. 

Τα σαδομαζοχιστικά, τα βίαια και τις άλλες αηδίες και ξεράσματα που μου τσαμπούναγες στην παραπάνω άκρως αηδιαστική και ξερασματική συζήτηση να τα ξεχάσεις ανωμαλιάρα μου! Κατάλαβες λεσβομούνα Κατερίνα- Queerdome σαδομαζόχα μου;


Όποιος παραβιάζει τον κανόνα της συναινετικής και τρυφερής, με αγάπη και προδέρμ επαφής από την εφηβεία και μετά θα πηγαίνει στα τάρταρα της κολάσεως! Πιο κάτω και από τον Λαζόπουλο, το σίχαμα τον Αλαβάνο, πιο κάτω και από την σκύλα την Τζανή… Συνεννοηθήκαμε ανωμαλιάρα μου; Συνεννοηθήκαμε;Από την μία είχαμε όλους αυτούς τους gay ακτιβιστές να κάνουν ακτιβισμό για το σαδομαζοχισμο και από την άλλη είχαμε όλη την ελίτ που είχε δαιμονοποιήσει την σεξουαλικότητα των εφήβων και την έκανε να φαίνεται taboo στα μάτια της μάζας, όταν η ίδια η ελίτ εδώ και αιώνες διοργάνωνε  σαδομαζοχιστικά όργια με μικρά παιδιά, τα οποία τα σκότωνε κιόλας.


Kαι τα παρακάτω δύο video ξεσκεπάζουν πολλά από όσα κρύβονται κάτω από το χαλάκι για το παγκόσμιο κύκλωμα παιδοφιλίας της ελίτ και όχι μόνο. Ενδεικτικά είναι τα video που βάζω για να σας ανοίξω τα μάτια. Μπορείτε να ψάξετε παραπάνω και εσείς οι ίδιοι για το ζήτημα στο διαδίκτυο στο οποίο ευτυχώς τώρα τελευταία ανοίγουν τα στόματα και αποκαλύπτονται όλα.

Το δεύτερο video που σας βάζω μου αρέσει γιατί εξηγεί και πως οι πρωτογενείς ψυχοπαθείς της ελίτ δημιουργούν και δευτερογενείς ψυχοπαθείς μέσα στην κοινωνία μέσω των δομών και της κουλτούρας που προωθούν, όλους αυτούς που μπορεί να μην βρίσκονται στην κορυφή του συστήματος αλλά τους συναντούσα συνέχεια στη ζωή μου και ο μόνος λόγος για τον οποίο όλοι αυτοί συνεχίζουν να επιβιώνουν και να κατέχουν σημαντικές θέσεις μέσα σε αυτές τις δομές  είναι λόγω της δειλίας όλων εμάς των υπολοίπων όπως λέει και ο κύριος στην συνέντευξη. Αν όλοι εμείς οι υπόλοιποι λέγαμε όχι σε όλα αυτά τα ναρκισσιστικά καθάρματα δεν θα συνέχιζαν το ίδιο βιολάκι εδώ και δεκάδες μην πω και εκατοντάδες χρόνια.


Δείτε και το παρακάτω video που βάζω ενδεικτικά και μιλάει για τα αιμοδιψή τελετουργικά της ελίτ που συνέβαιναν όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Στο πρώτο gay pride υπήρχε πανο: «Ο Michael Jackson είναι αθώος.». Καλά δεν το είχα πει τότε στην σύζητηση της Queerdom σαν ανώνυμος: Τα εγκ-έι-ληματικά pride της ντροπής;


Ποιος ο Michael Jackson αθώος... Ο Michael Jackson που είχε φτιάξει ολόκληρο πάρκο την Neverland για να προσεγγίζει 8χρονα και να τα ντύνει νυφούλες...

Και τον Jackson η ελίτ τον αθώωσε. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις όπου υπάρχει σεξ ακόμα και συναινετικό μεταξύ εφήβου και ενήλικου οι δικαστές είναι πολύ σκληροί.

Ακούστε να δείτε τι γίνεται αν δεν ήθελε ο Θεός οι έφηβοι να έχουν σεξουαλικές σχέσεις δεν θα τους έδινε ορμές. Εφόσον οι έφηβοι έχουν ορμές αυτό σημαίνει ότι μπορούν να κάνουν σχέσεις και μεταξύ τους και με ενήλικες. Το θέμα με τους εφήβους, αγόρια και κορίτσια ειδικά αν είσαι ενήλικας είναι να τους προσέξεις πάρα πολύ και να μην τους πληγώσεις είτε σωματικώς είτε συναισθηματικά. Για δείτε τις παρακάτω σκηνές από την γαλλική ταινία Eleve Libre:
video

Noμίζω φαίνεται ξεκάθαρα πότε ο έφηβος το απολαμβάνει και πότε όχι όπως στις σκηνές του βιασμού από την ταινία Song for a raggy boy στο άρθρο του Απριλίου. Και βέβαια τα κορίτσια στην εφηβεία τα προσέχουμε διπλά γιατί δεν θέλουμε ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες ιδίως σε αυτήν ευαίσθητη ηλικία αλλά και γενικώς σε όποια ηλικία. Σε προηγούμενο μου άρθρο έδωσα οδηγίες προς ναυτηλομένους για το σεξ μεταξύ αγοριών. Στο μέλλον θα γράψω και για το σεξ μεταξύ αγοριών και κοριτσιών και για τις μεθόδους αντισύλληψης όταν τα ξεκαθαρίσω και εγώ όλα γιατί μέχρι τώρα είχα ασχοληθεί στη ζωή μου μόνο με τα gay αγοράκια. Όσο για τα gay κοριτσάκια, τις λεσβιούλες μπορούν άνετα να κάνουν παιχνιδάκια μεταξύ τους αρκεί να μην καταντήσουν για να βρουν ικανοποίηση μία μαζόχα όπως η Κατερίνα Queerdome που μέσα από το blog της έκανε ακτιβισμό υπέρ του σαδομαζοχισμού... Άσε σου λέω κορίτσι το κάγκουρα γαμιά που ντρέπεται να σου αγοράσει σερβιέτες, ταμπόν και γίνε λεσβία!!!


Και μην νομίζετε τέλος ότι είμαι looser επειδή δείχνω γυμνές φώτο μέσα από αυτή την ιστοσελίδα σε 11χρονους εφήβους και τους καλώ να κάνουμε φιλάκια, σεξ και αγγαλίτσες. Τα 11χρονα και τα 12χρονα το απολαμβάνουν και δεν τους νοιάζει, μόνο μερικές μαμάδες ίσως ανησυχήσουν όπως η μαμά του Εξηντάρη που δεν πρόλαβε να πάρει μια μικρή δημοσιότητα το blog μου τον Δεκέμβρη άρχισε να μου στέλνει μηνύματα στο facebook και χωρίς να με έχει κάνει φίλο παρόλο που της το ζήτησα που ανέβασα και τι είναι αυτό που αναφέρω το όνομα του παιδιού της. Εξηντάρη άμα σε πρήζει η μαμά σου και δεν θέλει να σε βλέπω ούτε τα καλοκαίρια και τα σαββατοκύριακα έλα να μείνεις μαζί με εμένα τον Ιάσονα και τον Κουλιούμπα να του ασπρίζετε και την μούρη ομαδικώς του αλήτη που με παράτησε τόσο καιρό.


Και μιας και αναφέρθηκα στον συμφοιτητή μου που τόσο τον αγαπάω και ας με παράτησε. Bασίλη 15Αύγουστος και πάλι μόνος, το τελευταίο καλοκαίρι πριν γίνω διάσημος. Όλοι με παρατούσαν στη ζωή μου. Ακόμα και το τσολί από τη Ρουμανία που με κορόιδευε και με παράτησε και αυτό το αγαπώ. Ας ήταν έστω και το τσολί εδώ να μην είμαι μόνος μου και αυτό το καλοκαίρι. Όταν το φρόντιζα το τσολί και έτυχε να πάρω ένα λεωφορείο στην παραλιακή εκείνη την χρονιά το 2012 και καθώς έκλεισα τα μάτια να αποκοιμηθώ αισθάνθηκα ότι ήταν δίπλα μου και σκέφθηκα ότι πηγαίναμε για μπάνιο μαζί σε πλαζ της Αττικής.

Αλλά τώρα θα το εκδικήθω το παλιοτσολί, το παλιοτσολί. Θα του τις βγάλω όλες τις πομπές του στην φόρα σε λίγο καιρό να δούμε τι έχει να μας πει. Είμαι σίγουρος ότι μόλις φθάσουν οι ειδήσεις πάνω στη Ρουμανία και μάθει ότι έχω γίνει πλούσιος θα αρχίσει πάλι να με παρακαλάει να του δώσω λεφτά. Αλλά δεν σφάξανε, αυτή την φορά θα το γαμήσω εγώ ψυχικώς το τσολί. Θα φροντίσω τώρα το αγόρι μου από την Ελλάδα που το αξίζει τον Βασίλη και το τσολί θα ζηλεύει. Το επόμενα καλοκαίρια θα είμαι μαζί με το Βασίλη και θα πηγαίνουμε μαζί για μπάνιο σε πλαζ της Αττικής και όχι μέσα σε λεωφορείο αλλά στην ολοδικιά του P1 που θα του χαρίσω του αγοριού μου. Nα το μάθει το τσολί να σκάσει από το κακό του και από τη ζήλια του.


Είμαι σίγουρος ότι είχε πολλά μπλεξίματα με τον νόμο το τσολί πριν το παίξει και καλά τα τελευταία χρόνια οικογενειάρχης στην Ρουμανία, κλέφτες και αστυνόμοι και πάνω στην Ρουμανία αλλά και στην Ισπανία που μου έλεγε ότι πηγαίνει για κάτι δουλειές με τον θείο του. Κλέφτες και αστυνόμοι και ήσουν πάντα ο κλέφτης μάτια μου τσολί Αντώνη. Χρόνια χελιδόνια που πετάξατε που είναι η ευτυχία που μου τάξατε... Oι χωματένιοι δρόμοι, η παιδική αθωότητα καθώς και το δεύτερο μισό του τραγουδιού πάνε όλα στον αλήτη που με παράτησε που ήταν και δημοφιλής στο παιδαγωγικό... Χρόνια από μετάξι σου κόλλαγε όλη η σχολή και με καρτερούσες μάτια μου μετά από 11 χρόνια γεμάτα με ζουζούνια στο τέλος του ταξιδιού. Χρόνια χελιδόνια που πετάξατε που είναι η ευτυχία που μου τάξατε... 

Εγώ σας θυμήθηκα και σας θυμάμαι όλους, όσους με εσάς συμφώνησα πριν γεννηθώ να σας βοηθήσω και εμένα δεν με θυμήθηκε κανένας στα χρόνια της υπομονής. Αν είναι κόσμος όμορφος είναι και κόσμος ψεύτης που μοιάζει σκοτεινό γυαλί... Ακόμα και εσύ Βασίλη τα γράμματά μου γύρισες χωρίς να τα διαβάσεις και βιάστηκες να με καταδικάσεις...


Bασίλη Δεκαπενταύγουστος και πάλι μόνος...


Ταξιδεύω μαζί σου κι ειν’ οι σκέψεις μου κρυφές,
μα ταξίδι δεν κάναμε ποτές.
Να σε κάνω δικό μου σε φωνάζω τις βραδιές,
μα δεν ήρθες και σήμερα και χθες.
Είμαι μόνος κι απόψε μέσα σε όνειρα φωτιά,
η αγκαλιά σου για μενα ξενητιά.
Το φεγγάρι αλήτης σού χαϊδεύει το κορμί
κι η νύχτα μυρίζει γιασεμί...

Τώρα τι να σου πω;
Φταίω, που σ’ αγαπώ!
Τ’ άστρα χίλιοι καημοί
κι η νύχτα μυρίζει γιασεμί.

Ξαφνικά σε είδα Κουλιούμπα μια μέρα από την απέναντι πλευρά του σταθμού του Αγίου Δημητρίου από εκεί που θα κρεμάσω το πανό, με την ξανθιά την κοπελίτσα που τα έφτιαξες μαζί της από τότε που σου αμφισβήτησα τον ανδρισμό. Ξαφνικά σε βλέπω μπροστά μου Κουλιούμπα! Ξαφνικά σε είδα και έπεσα κάτω. Ξαφνικά! Μπάμ!

Φαντάζομαι θα είναι και η πρώτη φορά που τα φτιάχνεις με γυναίκα και αυτό το έκανες με το ζόρι επειδή μαθεύτηκε στα πέριξ ότι είσαι μια κρυφή. Μου είπε που λες η αγαπημένη σου η διευθύντρια η Κλεοπάτρα η Λυμπεροπούλου ότι κάτι κυράτσες της γειτονιάς του 10ου άρχισαν να λένε παρέα με μερικούς από το σύλλογο γονέων ότι υπάρχει πρόβλημα με έναν δάσκαλο που έχει οργανική στο σχολείο μας(εννοώντας εμένα). Άρα Κουλιούμπα διάβασαν και τις δικές σου τις πομπές. Θα σας διαπομπεύσω όλους όλους, τις κρυφές, τα αλλοδαπά τσολιά και τις θεούσες διευθύντριες! Νόμος 4000 για όλη την μούργα και την αλητεία θεούσες, τσολιά και κρυφές. Κούρεμα με την ψιλή και διαπόμπευση στους δρόμους της Αθήνας.

Σε είδα ξανά Βασίλη ήσουν στα μαύρα ντυμένος, στον Άγιο Δημήτριο 4 παρά το μεσημέρι, μαζί με ένα ψώνιο και οι δύο χαμένοι, τρώγατε σάντουιτς, θολή ματιά. Περίμενα λίγο κρυμμένος πίσω από τη σαλάτα που είχα παραγγείλει, φοβόμουνα βλέπεις μη με αντιληφθείς. Αν και ήσουν χλωμός, ταλαιπωρημένος Θεέ μου είχες μια λάμψη μαγική. Σ' ένοιωσα μέσα μου παντου, σαν να μη πέρασε μια μέρα, από το ναι του χωρισμού. Σαν να μη πέρασε μια μέρα. Σε είδα ξανά της κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκά τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου 'λεγες φέρ' το εδώ κάτω αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις να το φέρω κοντά να τ' αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο απ' το φως και τη σκόνη κι έτρεξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα ακόμα πίσω απο τη σαλάτα, μου φάνηκαν χρόνια μα ήταν μια στιγμή, πετώ το πιρούνι, τελευταίο πλάνο, Θεε μου είχες μια λάμψη μαγική…Θυμάσαι Βασίλη την πρώτη μέρα στην οργανική που μιλούσαμε για αυτό που ετοιμάζω στο διαδίκτυο, θυμάσαι όταν με ρώτησες για τις αναμνήσεις μου και σου είπα ότι τα θυμάμαι όλα και πήγα να συνεχίσω και μου είπες μη μου πεις. Άσε με να τα διαβάσω μόνος μου. Λαχταρούσες όπως λέει και το τραγούδι να ρίξω τ'άστρα στη γη αλλά εσύ τρόμαξες από το φως τους. Θυμάσαι που ρωτούσες και ποιος  θα σου πάρει tamblet; Εγώ θα στο πάρω. Και όχι μόνο tablet, όλα θα στα δώσω. Θα σε φροντίζω και εσένα σαν να σε έχω γιο μου όπως τον Ιάσονα. Δεν μπορείς να τα ελέγχεις όλα στη ζωή σου είπα όταν σε αποχαιρετούσα στις 5 του Σεπτέμβρη επειδή είχα εκνευριστεί που μιλούσαν για την κάθε ανθυπολεπτομέρεια τα χαϊβάνια στο σύλλογο. Είδες πόσα άρθρα συμπλήρωσα με αυτά που μου είπες και σου είπα τις τρεις μέρες που σε είδα στην οργανική; Και εσύ μου έλεγες ότι μια φορά σε είδα. Πάλι σε εμένα το χρεώνω που δεν κατάλαβες πως ήσουν όλη μου η ζωή. Κάνε με χώμα, γιατί κομμάτια είμαι και μη διστάζεις ο θάνατός μου γίνε...


Ο Νίνο και ο Nick Jonas που τους συμπαθώ πολύ και τους δύο και με έχουν βοηθήσει με τα τραγούδια τους, πάσχουν και οι δύο από σοβαρές ασθένειες. Ο Nick Jonas έχει διαβήτη τύπου 1 και ο Νίνο αθροιστική κεφαλαλγία που θεωρείται μία ασθένεια που μπορεί να σου προκαλέσει από τους πιο ισχυρούς πόνους που μπορείς να νιώσεις. Για να δείτε ότι ούτε οι δημοφιλείς τραγουδιστές ξεφεύγουν και αυτούς τους συμπαθώ γιατί φαίνεται να έχουν γίνει καλύτεροι άνθρωποι και όχι μισάνθρωποι όπως η Τζάνη και ο τραγόπαπας της κακιάς ώρας ο Χριστόδουλας. Νίνο και αν έρχεται το τέλος και η καταστροφή, και αν μείνουμε στον κόσμο εμείς τελευταίοι, εφόσον έχω εσένα να μου τραγουδάς εγώ θα είμαι οk!Bασίλη δεν είμαι φτιαγμένος από πέτρα και πονάει να σε αγαπάω με τον τρόπο που το κάνω. Γνωρίζω ότι με θυμάσαι από προηγούμενες ζωές που ήμασταν ξανά φίλοι. Ήμασταν φίλοι και αγαπούσαμε πάρα πολύ ο ένας τον άλλον. Τουλάχιστον θα μπορούσες να προσπαθήσεις να με κοιτάξεις. Τα δάκρυά μου δεν πέφτουν πολύ συχνά αλλά το μαχαίρι σου με κόβει βαθιά, βαθιά, πολύ βαθιά. Kαι αν δεν με θυμάσαι είναι επειδή ήπιες της Άρνης το νερό, το νερό που όποιος το έπινε αυτομάτως ξεχνούσε τους ανθρώπους που αγαπούσε. Στα χείλη στάξε τώρα να το πιω και εγώ της Άρνης το πικρό νερό, να σε ξεχάσω και να σ' αρνηθώ και στείλε με στης Λήθης, της θυγατέρα της θεάς Έριδας, το στενό από όπου αναβλύζει το νερό που πίνουν και οι νεκροί που λησμονάνε την πικρία της ζωής για να σε σβήσω από την μνήμη μου και να μην ξαναπονέσω για εσένα.


Να το ξέρεις αν δεν θες να είσαι μαζί μου από το φθινόπωρο, ίσως στην επόμενη ζωή να είμαστε μαζί, θα βρω άλλη γκόμενα που να ταιριάζει στα προβλεπόμενα! 


Ή για να το πω στην gay version του θα βρω άλλο γκόμενο που να ταιριάζει στο αναμενόμενο... Ιs there a man out there? Someone to hear my prayers... Won't somebody help me chase the shadows away. Take me through the darkness to the break of the day.


Nαι υπάρχει και είναι ο άλλος ο συμφοιτητής μου ο Κωνσταντίνος που μοιάζει λίγο φυσιογνωμικά και με τον Brendon Urie από τους Panic! At the Disco στο πιο μελαχρινό και πιο κομψό του όμως(τον τρώει από ομορφιά τον Brendon Urie  ο Κουμανζέλης). Θα πάρω σε αυτόν την P1 να σκάσεις από τη ζήλια σου και εσύ Κουλιούμπα η κρυφή και το τσολι! Tonigh we are victorious! Θα σταματήσω να κλαίω για εσένα Κουλιούμπα όπως σταμάτησε να κλαίει στην αρχή του videoclip ο Brendon, θα βοηθήσω και την γιαγιά να περάσει τον δρόμο και μετά θα πιω σαμπάνιες με τον Κωνσταντίνο και ξαφνικά εκεί που δεν το περιμένω θα μου πετάξει και το μαύρο το μπλουζάκι του στο πρόσωπό μου χαμογελώντας. Και εσύ θα είσαι μόνος και έρημος κλαίγοντας την μοίρα σου Κουλιούμπα...


Kαλά βρε αναίσθητε με παράτησες και είχες και την όρεξη να παίζεις σε παραστάσεις στην Άνω Γλυφάδα;

Ξενοδοχείον Παράδεισος

Όχι στο Ξενοδοχείο Παράδεισος σε ένα καράβι μούτσο θα σε στείλω που λέει και ο Αργύρης, τώρα που δεν θα μπορείς να ξαναπατήσεις το πόδι σου στο 10ο Ηλιούπολης από το κράξιμο που θα τρως από τα ίδια τα παιδιά του σχολείου.


Ξέρεις πόση παγωνιά ένιωσα τον Σεπτέμβρη που με παράτησες; Kανονικά θα έπρεπε να σου ρίξω άκυρο όπως λέει και η Στέλλα η Καλλή. Αν κάπνιζα η κάπνα απ'το τσιγάρο θα ήταν ως το ταβάνι. Παραλίγο να το αρχίσω για εσένα Κουλιούμπα.


Θα μείνεις στην ιστορία με την στάμπα της κρυφής που ντρέπονταν και φοβόταν για τον εαυτό του. Ένα ακόμα αρχετυπικό σχήμα που έπρεπε να πέσω πάνω και σε αυτό. Αλλά τώρα θα είσαι δικός μου. 

We could count the teardrops in our eyes
One two three yeah one two three
One two three yeah one two three
Now you know now you know
How I feel and I won't back down

Prick your finger on a spinning wheel
But dont make a sound
Drop of blood and now you're taken
For all time
With a kiss you will awaken
And you'll be mine you'll be mine you'll be mine


Αλλά να σου πω κάτι θα βρω τόσους φίλους τώρα οπότε όπως λέει πάλι η Στέλλα η Καλλή, αν δες θες να είσαι μαζί μου, είτε με εσένα, είτε χωρίς αρνούμαι...


Nα έρχεσαι στον ύπνο μου ακόμα και αν δεν θες να είσαι μαζί μου. Τώρα που μας χωρίζουν βουνά από λόγια αλόγιστα και θάλασσες να έρχεσαι στον ύπνο μου. Μπορεί να μην σε είδα Βασίλη εσένα όπως τον Ιάσονα αλλά αφού σου άφησα την επιστολή μέσα στο κλειστό φάκελο μέσω της Νατάσσας, ξυπνώντας μία μέρα όταν με φιλοξενούσε τότε για λίγες μέρες η ξαδελφούλα μου η Βιβή άκουσα κάτι να μου λες με την βελούδινη και εύθραυστη σχεδόν προεφηβική φωνή σου. Να το ξέρεις σε ερωτεύθηκα για την φωνή σου Βασίλη. Θυμάσαι όταν με πήρες τηλέφωνο για να με αποπάρεις, να μου πεις ότι δεν κοιμάμαι με άντρες, που σε ρώτησα θα το κλείσεις τώρα. Δεν ήθελα να το κλείσεις ήθελα να ακούω την φωνή σου. Ακόμα και αυτό να μου μιλάς μόνο από το τηλέφωνο θα μου έφτανε για να αντιμετωπίσω πιο ανώδυνα όλα όσα περνούσα. Δεν θα σε εξέθετα στη δουλειά σου, όπως φοβήθηκες. Oύτε θα τα έβγαζα στη φόρα όλα για εσένα. Και άλλοι μου έχουν πει πράγματα για τον εαυτό τους όπως η Αθηνά η όμορφη υπάλληλος από το ένα ευχαριστώ, η θεία μου η Δέσποινα που την έχω στο κάτω μέρος του blog ή η Κατερίνα η Χατζή από την ομάδα της διπολικής. Δεν τα έχω γράψει. μόνο αν θέλουν και είναι έτοιμες οι ίδιες θα τα πούνε είτε προφορικά, είτε γραπτά. Tα μόνα που θα δημοσίευα για εσένα θα ήταν αυτά που έγραψα κλαίγοντας την πρώτη μέρα που σε είδα στο ένα ευχαριστώ. Τα υπόλοιπα μόνο όταν θα ήσουν έτοιμος εσύ. Αλλά τώρα θα το βάλω και το παρακάτω βίντεο που βρήκα στο διαδίκτυο από μια παρουσίαση που έκανες σε ένα συνέδριο για να σε ερωτευθεί όλος ο κόσμος τώρα. Να ακούσουν όλοι την εύθραστη φωνούλα σου να μιλάει για τους θεούς του Ολύμπου. Να ακούσει και να δει και ο Ιάσονας γιατί σε ερωτεύθηκα και πόσο ευαίσθητος είναι κατά βάθος και 2ος μπαμπάς που του ετοιμάζω, παρόλο που κατά πλάτος μας το παίζει αναίσθητος. Bασίλη ο ορισμός του απόλυτου αρσενικού δεν είσαι αλλά εκτός από την φωνούλα σου έχεις και πολύ γλυκιά φυσιογνωμία για αυτό σε ερωτεύθηκα αλήτη. Πολύ τυχεροί όσοι μαθητές σε είχαν δάσκαλο και έβλεπαν την γλυκιά φατσούλα σου μια ολόκληρη σχολική χρονιά τα προηγούμενα 11 χρόνια.


Ξέρεις γιατί παρέλυσα εγώ ο ίδιος στην Τρίπολη τον Νοέμβρη του 2012; Για τον ίδιο λόγο που φοβήθηκες και εσύ. Επειδή έδειξα το blog σε μια συνάδελφο που στην συνέχεια αποδείχθηκε και γαϊδούρα όπως λέω σε προηγούμενο άρθρο μου, παρόλο που γνώριζε τι γίνεται στη γη από κάποια πνευματιστικά σεμινάρια που συμμετείχε και με ρωτούσε εγώ πως και το γνωρίζω χωρίς να έχω πάει σε καμία τέτοια ομαδούλα και μετά το μετάνιωσα που το έδειξα και φοβήθηκα τόσο πολύ ότι θα εκτεθώ γιατί απoκαλύπτω ότι είμαι ομοφυλόφιλος που με έλουσε πάλι κρύος ιδρώτας όπως όταν βρήκε το όνομα μου ο stalker και δεν κοιμήθηκα ένα ολόκληρο βράδυ και την επόμενη 16 Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή ήταν που γινόταν η γιορτή της 17 Νοέμβρη, αφού δεν είχα κοιμηθεί ένα ολόκληρο βράδυ και αφού και στο σχολείο κόντεψα να λιποθυμήσω, τα γράφω και κλαίω τώρα που τα θυμάμαι, δεν μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου και μου φέρνανε νερό, θα τα θυμούνται οι συνάδελφοι εκεί, καθώς πήγαινα αφού σχόλασα προς τα ΚΤΕΛ για να γυρίσω στην Αθήνα για το σαββατοκύριακο παρέλυσα στο δρόμο τελείως και βρέθηκαν μερικοί περαστικοί να με βοηθήσουν και κάλεσαν και το ασθενοφόρο και με μετέφεραν στο νοσοκομείο της Τρίπολης. Για το ίδιο λόγο που φοβήθηκες και εσύ τα πέρασα όλα αυτά τότε. Φοβήθηκα μην εκτεθώ. Για αυτό τώρα να έρχεσαι στον ύπνο μου και αν θες τελικά να είσαι μαζί μου θα στο πω εγώ στ'αυτί αυτό που άκουσα να μου λες όταν με φιλοξενούσε εκείνες τις ημέρες η ξαδελφούλα μου. Γιατί τα όνειρα σαν τα θαύματα είναι, βγαίνουν αληθινά μόνο αν τα πιστεύεις...


Δεν έχω κοιμηθεί αγκαλιά με έναν άνθρωπο που να με αγαπάει σε όλη μου τη ζωή σου έστειλα στο μήνυμά μου. Δεν μου είπες τότε στο τηλέφωνο ούτε ότι είμαι αδελφή αλλά εσύ είσαι χάλια όπως σου είπα στο προηγούμενο άρθρο μου αλλά ούτε και από που έβγαλες το συμπέρασμα ότι εγώ σε αγαπώ και μου το στέλνεις αυτό το μήνυμα που αυτό θα το συμπεριελάμβανε όλα και της περίπτωσης του να είσαι straight και του να μην είσαι. Αλλά ούτε και στην συνέχεια μου το είπες αυτό γραπτώς στα μηνύματα που ανταλλάξαμε ότι μια φορά σε είδα από που έβγαλες το συμπέρασμα ότι σε αγαπώ. Μου έλεγες μια φορά σε είδα αυτά που μου λες είναι προσωπικά σου. Το καταλαβαίνω ότι ήμουν απότομος και σου έπεσαν βαριά όλα αυτά μαζί σε λίγες μέρες. Εσύ προφανώς ήθελες μια ανάλαφρη σχέση για να ξεχνάς τα δικά σου. Έχω και εγώ τα δικά μου μου έλεγες. Τις είχες δημοσιεύσει τις φωτογραφίες στο facebook αλλά με ψευδώνυμο οπότε θα τις έβλεπαν μόνο όσοι εσύ εμπιστευόσουν. Και προφανώς εγώ σου γυάλισα για να το πω λαϊκά και κατά το κοινώς λεγόμενο και με έκανες add στην αρχή αλλά μετά το μετάνιωσες γιατί σου πέσανε βαριά όσα σου αποκάλυψα για εμένα συν του ότι φοβήθηκες μην εκτεθείς επειδή το διαισθάνθηκες ότι θα γίνω διάσημος. Αλλά ποτέ δεν μου είπες ότι δεν σε αγαπώ. Και μάδαγα τις μαργαρίτες όλο αυτό το διάστημα. Για να δούμε μου την είπαν την αλήθεια οι μαργαρίτες; It takes no time to fall in love but it takes you years to know what love is! 


To κατάλαβες τώρα και εσύ Κλεοπάτρα μου ότι ακόμα και ο Βασίλης που μαρτύρησε και αυτός στα εφηβικά του χρόνια, ακόμα και αυτός ήθελε απλά μια ανάλαφρη σχέση για να το γλεντάει στα κρυφά όπως κάνουν σχεδόν όλες οι κρυφές αδελφές της Ελλάδος, οι οποίες δεν έχουν μαρτυρήσει κιόλας εξάλλου όπως εγώ και ο Βασίλης. Μου ράγισες την καρδιά Βασίλη! Και ας ήμουν και εγώ κάπως αδέξιος...


Αλλά επειδή εγώ είμαι Golden Boy Βασίλη τι κι αν μου ράγισες την καρδιά στα αρχίδια μου τώρα, τώρα i m gonna ease my pain, dancing on the floor... Ι 'm not in the mood for a broken heart και θα πάω να βρω τον Φώτη τον Σεργουλόπουλο να με κάνει διάσημο και θα γίνω ο βασιλιάς της διασκέδασης. Let me show how we do it εγώ με τους φίλους μου και στο Τελ Αβ Ιβ και στην Αθήνα και σε όλο τον πλανήτη...


Ελπίζω απλά ο Βασίλης αν θέλει να είναι μαζί μου τώρα και μείνουμε μαζί με τον Ιάσονα να μην καταλήξει όπως ο Πάτρικ Αστερίας στο παρακάτω επεισόδιο του Μπομπ Σφουγγαράκη. Και όταν ο Ιάσονας μεγαλώσει και ανοίξει τα φτερά του και δεν θα μας χρειάζεται πια θα κάνουμε άλλο ένα. Θα υιοθετήσουμε και τον Εξηντάρη!

SpongeBob.SquarePants.S03E09b.Rock-A-Bye... από vjweb

Eίχα 15 χρόνια να ερωτευτώ Βασίλη και θέλω να σε κάνω ευτυχισμένο. Από 18 χρονών από τότε με τον Κωνσταντίνο στο παιδαγωγικό. Όλους τους υπόλοιπους τον Ιάσονα, την Τίνα από την Τρίπολη, τον Εξηντάρη, τον Λεονάρδο, τον Ρολίντο απλά τους συμπάθησα πολύ. Εσένα θέλω να σε κάνω ευτυχισμένο που σε ερωτεύτηκα και για τον Ιάσονα όμως που απλά τον είχα συμπαθήσει τότε θα θυσίαζα τα πάντα τώρα για να τον κάνω να είναι χαρούμενος και να γελάει. Το ίδιο θα έκανα και για την Τίνα, τον Εξηντάρη, τον Λεονάρδο και τον Ρολίντο.


Ρολίντο μπορείς να έρχεσαι και εσύ να του πιτσιλάς την μούρη του αλήτη να τον ξεφτιλίσεις που με παράτησε και δεν κατάλαβε πόσο τον αγάπησα. Τι κρίμα που δεν σε είχα μαθητή Ρολίντο θα περνούσαμε τέλεια. Θυμάμαι ακόμα την εκδρομή που κυνηγούσες πεταλούδες με τον Λεονάρδο όση ώρα περιμέναμε την παλιοβρωμιάρα να μας βάλει στο Βυζαντινό μουσείο να μας ξεναγήσει και θα πέσει πολύ γέλιο όταν θυμήσω σε όλους μας τι μας έλεγε η παλιοβρωμιάρα η φράουλα μπροστά από την εικόνα της αποκαλύψεως αλλά και μπροστά από την εικόνα της εξομολογήσεως. Είσαι πολύ cool αγόρι Ρoλίντο και μάγκας(για αυτό μπορείς και εσύ να του πιτσιλάς του μούρη του αλήτη) και έχεις και πολύ χιούμορ. Θυμάσαι που υπήρχαν και κάτι σκυλάκια boxer που τα είχαν βγάλει για εκπαίδευση εκεί στο πάρκο Ριζάρη όση ώρα περιμέναμε και κυνηγούσαν το ένα το άλλο και κάποια στιγμή είπες για το ένα του δάγκωσε τον κώλο και μετά του έκανε SmackDown. Α χαχαχα το ένα σκύλι δάγκωσε το κώλο του άλλου και μετά του έκανε SmackDown. Πάντα ήθελα να γελάσω με τις ατάκες που πετούσατε οι μαθητές στο 7ο Δάφνης αλλά δεν μπορούσα να το κάνω εκ της θέσεώς μου. Έπρεπε να είμαι σοβαρός. Mπορείς και εσύ που λες Ρολίντο να έρχεσαι να τον ξεφτιλίζεις τον αλήτη... Και μου τα έλεγε η μάνα μου.... Για τον Κουλιούμπα μωρέ τα έκανες όλα αυτά; Πάρτα να μην στα χρωστάω... Τώρα και καμπόσο ο Κουλιούμπας. Ο Κουλιούμπας παντρολογιέται με την κόρη της Τζέλλας Δελαφράγκας την Τζένη. Τόσο καιρό δε στο 'λέγα για να μην σου ανέβει ο πυρετός 50. Κάθε βράδυ γλεντικοπάνε με την μικρή την Δελαφράγκα στο night club Tropicana. Στο night club Tropicana! Και εμένα τώρα όλη η ζωή μου στη φωτιά!


Ο Ρολίντο ο όμορφος, αλβανικής καταγωγής, μου θύμιζε λίγο φυσιογνωμικά το τσολί από τη Ρουμανία που μου έφαγε όλα τα λεφτά και με σκυλοέβρισε και από πάνω το 2012. Λοιπόν θα το εκδικηθώ τώρα το παλιοτσολί τιμώντας τον Ρολίντο με πολλά πλούτη και αγαθά. Το παλιοτσολί θα σκάσει από την ζήλια του όταν δει πόσο ευτυχισμένους σας έχω κάνει όλους. Με κοίταζες βαθιά με αυτά τα καταγάλανα μάτια σου Ρολίντο και όταν βγήκαμε από την παράσταση της Καλογεροπούλου αλλά και λίγο πριν φύγουμε για την τελευταία εκδρομή στο αθλητικό πάρκο. Θυμάσαι που κάτι είχες ξεχάσει από το σπίτι σου και ρωτούσες εμένα αν γίνεται να πας να το πάρεις.Με κοίταζες με αυτά τα υπέροχα καταγάλανα μάτια, τόσο βαθιά και περίμενες λες και ήξερες ότι εγώ είμαι ο πραγματικός σου δάσκαλος... Και εγώ σου είπα τότε ρώτα την δασκάλα σου, μια πάπια με παπιά. Να σε κοιτώ Ρολίντο έμοιαζε πάντα δρόμος, ήσουν ταξίδι και όμως δεν είσαι εδώ... Φεύγουν τα τρένα δεν είμαι σε κανένα δεν βρήκα θέση πουθενά σε αυτή τη ζωή Ρολίντο... Μόνο μέσα στα δικά σου μάτια, μόνο εκεί βρήκα θέση...

Σαν τον Τιτανικό βουλιάζει αυτή η χώρα και όλος ο πλανήτης Ρολίντο και από κάπου στο βάθος ακούγεται η μπάντα... Βρισκόμαστε λίγο πριν την καταστροφή. Αλλά να δεις που θα τους σταματήσουμε μαζί τους κομήτες που πάνε να καταστρέψουν την γη όπως στο videoclip από τις Μέλισσες. Και η μόνη βαθιά σύγκρουση που θα γίνει τελικά θα είναι η δική μας με αυτή των σκοτεινών. Θα τους σαρώσουμε όλους τους σκοτεινούς...


Ένα από τα καλύτερα και από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια σου αφιερώνω Ρολίντο το Σαν Σκιά από τις Μέλισσες... Ήθελα να το βάλω και αυτό για τον Ιάσονα αλλά όταν έγραφα το κειμενάκι παραπάνω μου έρχονταν στον νου τα δικά σου μάτια και έτσι το κράτησα για εσένα... Και από τις Μέλισσες έτσι; Που είναι και αυτοί ζουζούνια... Αν θες μπορώ να στους γνωρίσω Ρολίντο... Eλπίζω να μην ζηλέψεις Ιάσονα που το αφιέρωσα αυτό στον Ρολίντο. Θα στον γνωρίσω και θα δεις πόσο όμορφος είναι. Θα κάνετε παρέα μαζί. Eίστε και τα δύο ξανθά όμορφα αγόρια με ανοιχτόχρωμο δέρμα σαν τον μικρό πρίγκιπα...Είδατε άλλα αγόρια που αγάπησα ήταν καστανά όπως ο Εξηντάρης, ο Κουλιούμπας και ο Κουμανζέλης άλλα καστανόξανθα όπως ο Λεονάρδος και άλλα ξανθά όπως ο Ιάσονας και ο Ρολίντο. Δεν κάνω διακρίσεις όλους τους ερωτεύομαι και όλους θα τους εξημερώσω σαν την αλεπού στο παραμύθι του μικρού πρίγκιπα.

It is only with the heart that one can see rightly, what is essential is invisible to the eye...

Eπειδή όμως πρέπει να είμαστε πάντα προσγειωμένοι και να κοιτάμε τι γίνεται και με τις πραγματικές μας αισθήσεις για δείτε τι συμβαίνει και με την μυωπία μου κατ' αντιστοιχία με το ύψος μου.

                                         Το 2013 είχα μυωπία 6,75 και 6,00.Το Φεβρουάριο του 2017 η μυωπία μου κατέβηκε στο 6,25 και 5,75 αντίστοιχα για κάθε μάτι.


Και τον Ιούλιο του 2017 η μυωπία μου κατέβηκε στο 6,00 και 5, 25 αντίστοιχα.Και από το φθινόπωρο που θα έχω δίπλα μου και τον Ιάσονα θα διορθώσω και τον διαβήτη είμαι σίγουρος που τώρα πέφτει πολύ δύσκολα παρόλο που από τις 12 μονάδες ινσουλίνης που μου πρότεινε ο κ. Ιωαννίδης στον Ευαγγελισμό έχω φτάσει να παίρνω 50 μονάδες ενέσιμης ινσουλίνης. Δεν μπορώ να τον διορθώσω τον διαβήτη αν δεν έχω κάποιον να στέκεται δίπλα μου.


Εντωμεταξύ η μάνα μου να μου θυμίζει τον Αύγουστο ότι πάντα για άλλους συγκινούνταν και έκλαιγε. Πέθανε ο άντρας μιας συναδέλφου της που ήταν φυτό εδώ και κάτι χρόνια λόγω μιας νευροεκφυλιστικής πάθησης έκλαιγε. Άκουγε μια δακρύβρεχτη είδηση στη τηλεόραση έκλαιγε. Πήγαμε στο μουσείο του Κεραμεικού στην πανσέληνο του Αυγούστου, την ημέρα ανοιχτών μουσείων, είδε μια ενεπίγραφη βάση ενός ιππέα που σκοτώθηκε αφιερωμένη από τον πατέρα του για να ξορκίσει τον πόνο που ένιωσε, συγκινήθηκε για την ενεπίγραφη βάση. Ποτέ δεν έκλαψε για εμένα η μάνα μου. Εκτός από όταν ξόδεψα τα λεφτά μου για το τσολί και όταν συγκινήθηκε, της το αναγνωρίζω, που μου έκαναν πάρτι έκπληξη τα ζουζούνια που δεν είχα ξαναζήσει γενέθλια. Θα ήθελε να ήταν και αυτή εκεί να το ζήσει γιατί μέσα στο σπίτι όχι γενέθλια αλλά δεν έχω προσκαλέσει ποτέ ούτε ένα φίλο. Μοναξιά μου όλα μοναξιά μου τίποτα όπως λέει και ένα γνωστό τραγούδι. Αλλά τώρα κάποιος άλλος έγινα, γιος μεγάλος, άλλος έγινα, μες στην ίδια ζωή που λέει ένα άλλο τραγούδι.

Βάλε τα πιο καλά σου ρούχα,
κι έλα να πάμε σαν θεοί
στον κόσμο μια φορά, μανουλίτσα.

Πες μου, πού 'ναι οι φόβοι που 'χα,
πού 'ναι του κόσμου η ταραχή,
που πια δε μ' αφορά.

Εσύ Κλεοπάτρα μου κάτσε να δεις τι θα λένε οι κυράτσες από την επόμενη σχολική χρονιά... Να δούμε με ποιον θα υπάρχει πρόβλημα και με ποιον όχι... Που με ρώτησες με αγωνία τι θα κάνω τώρα και που θα είμαι από Σεπτέμβρη. Δεν ήθελες να ξαναπατήσω το πόδι μου στο σχολείο. Το θυμάσαι Κλεοπάτρα που σου είπα τον προηγούμενο Σεπτέμβρη ότι γράφω μυθιστόρημα; Το τρίτομο που σου έλεγα; Τα τρία Κλεοπάτρα από Σεπτέμβρη!

Θα σου δώσω promotion Κλεοπάτρα
Θα σε κάνω να νιώσεις λες και βρίσκεσαι σε διακοπές...

Imma give you a promotion
I'll make it feel like a vacay
Turn the bed into an ocean
We don't need nobody
I just need your body
Nothin but sheets in between us
Ain't no gettin off early

You don't gotta go to work
But you gotta put in work
You don't gotta go to work
Let my body do the work
We can work from home από εδώ και μπρος Κλεοπάτρα!!!

Ωραίο χαμόγελο και ωραία μάτια έχει ο Ty Dolla Sign. Μου θυμίζουν το χαμόγελο και τα μάτια ενός μαθητή μου από την τάξη της ναζιστοφάγας, συμμαθητή του Χρήστου δηλαδή που παίζει στην εφηβική ποδοσφαιρική ομάδα που πίκι πίκι jumb around μαζί μου στην Καλλιθέα σε λίγο καιρό τα σαββατοκύριακα. Του Δημήτρη του Σιμιτζή. Δημήτρη Σιμιτζή είσαι σαν τον Ty Dolla Sign κ@λα τελεία και παύλα. Aν θες σας γνωρίζω και μεταξύ σας στο μέλλον Δημήτρη... 😉


Λοιπόν όπως βλέπετε δεν κάνω διακοπές ούτε τον Αύγουστο...Σου δίνω αυτό που θες!Θα ζω από εδώ και μπρος τα καλοκαίρια με όλους τους εφήβους μέρες του Αυγούστου!!! Eίτε 11 είναι και πάνε Έκτη δημοτικού, είτε 18 και πάνε ΄Γ Λυκείου τους αγαπάω όλους!!!


Και σήμερα στις 18 Ιουλίου που συμπληρώνω το "Σε ένα καράβι μούτσο" συνάντησα ένα πανέμορφο ξανθό αγόρι(και όχι και πολύ ψηλό, να το ξέρετε μου αρέσουν πολύ και τα μετρίου αναστήματος αγόρια αλλά και τα ψηλά, είπαμε δεν κάνω διακρίσεις) μέσα στο λεωφορείο το 205 καθώς ανέβαινα από Γλυφάδα που μου θύμισε λίγο τον Ιάσονα. Ήσουν με την κοπέλα σου και σας ρώτησα τι τάξη πάτε από περιέργεια και μου είπες ΄Β Λυκείου και ότι του χρόνου θα δώσετε πανελλήνιες. Σας είπα καθώς κατέβαινα ότι ετοιμάζω κάτι στο διαδίκτυο να με βοηθήσετε να αδυνατίσω. Δεν μου έδωσες και πολύ σημασία πανέμορφο αγόρι εγώ όμως σε πρόσεξα και πρόσεξα ότι είχες μια μεγάλη ουλή στο εσωτερικό του χεριού σου και άλλη μία στο γόνατο. Θέλω να σε ξανασυναντήσω να μου πεις πως το έπαθες. Είδατε συναντώ αγόρια με ουλές στα μέσα μεταφοράς γιατί ίσως έχουν μια ενδιαφέρουσα ιστορία να πουν. Αργότερα που θα γράψετε και εσείς για τις ζωές σας και θα τα δημοσιεύσω εδώ θα μάθουν όλοι τις ιστορίες σας. Άσε την κάπως αντιπαθητικιά μελαχρινή κοπέλα σου που έχει βάλει χαλκά στην μύτη και που αυτή και αν δεν μου έδωσε καμία σημασία και έλα να σε αγκαλιάζω και να σε φιλάω εγώ! Φαινόσουν αγόρι για πολλές αγκαλιές! Το ξέρω ότι σου είμαι stranger αλλά μπορώ να σε πιάσω και να σε γυρίσω γύρω γύρω από την αγκαλιά μου.

Taken by a stranger
Stranger things are starting to begin
Turn into the danger
Trip me up and spin me round again
  
Το καταλάβατε; Eίμαι ελεύθερος τώρα, δεν μπορεί να με κρίνει κανένας!!! 

Get up and dance
I'm in the mood for love
I wanna see you rise and shine
On revelation's day
We're about to explore
About to ignore
In such an easy way
It's the perfect cure in a perfect world
On revelation's day

I'm free
At last I'm free
I'm free
At last I'm free
You can't judge me
Cause you don't know me

Τόσο ελεύθερος που νιώθω σαν να ζω στην αρχαία Ελλάδα... Τα έχει μπερδέψει ο παρακάτω κυριούλης, δεν υπήρχε παιδεραστία στην αρχαία Ελλάδα, με τους εφήβους είχαν σεξουαλικές σχέσεις οι αρχαίοι Έλληνες που καυλώνουνε το καταλάβατε; Τα έχει μπερδέψει ο κυριούλης που το έφτιαξε αλλά το βάζω το videaki για να δείτε όλες τις εικόνες από τα αγγεία που δείχνουνε εφήβους!!!


Kαι φυσικά πάλι η Κανέλλη η κρυφή μας η λεσβιάρα να ξεπετάγεται μπροστά μας και να ασχολείται με αυτά τα θέματα θυμωμένη και οργισμένη όπως λέει. Μωρέ καλά τα λες για την παραγωγή παιδικών πορνογραφικών ταινιών προς προσπορισμό οφέλους αν και το ολλανδικό κόμμα Κανέλλη γιατί φαίνεται ότι δεν στροφάρεις και πολύ Κανέλλη εσύ η ίδια το είπες πρότεινε να νομιμοποιηθεί η παιδική πορνογραφία για ατομική ή ακόμα καλύτερα όπως το λέει και η wikipedia για ιδιωτική χρήση και όχι για παραγωγή ταινιών από studio προς προσπορισμό οφέλους. Κάτι δεν πάει καλά στο μυαλό σου Κανέλλη, δεν στροφάρεις και πολύ καλά.

Παρόλα αυτά εννοείται ότι και εγώ είμαι αντίθετος στην χρήση παιδικού προρνογραφικού υλικού ακόμα και για ιδιωτική χρήση όταν δεν μιλάμε για εφήβους γιατί με αυτό τον τρόπο παρακινούμε αυτούς που κακοποιούν παιδιά να το κάνουν ακόμα πιο συχνά υπερηφανευόμενοι για αυτό διαμοιράζοντας το οπτικό υλικό τους είτε μέσω των δικτύων διαμοιρασμού P2P είτε στα σκοτεινά μονοπάτια του Dark Web. Επίσης Κανέλλη μου το ολλανδικό κόμμα το οποίο σχολιάζεις πρότεινε να νομιμοποιηθούν και άλλα εκτρωματικά φαινόμενα τα οποία όπως φαίνεται εσένα δεν σε ενοχλούν και για αυτό δεν τα σχολιάζεις και αυτά όπως η χρήση ναρκωτικών από ανηλίκους, ο ελεύθερος γυμνισμός σε δημόσιους χώρους και η κτηνοβασία. Φαίνεται Κανέλλη πως όταν πήγαινες σχολείο είχες και εσύ ζωγραφιές με καλαμάρια που γαμούσες.
Κατά τ'άλλα Κανέλλη εσύ που απυηδίζεις με όλα αυτά και κάθεσαι και ασχολείσαι με τα Ολλανδικά κόμματα και δεν κοιτάς τα δικά σου τα χάλια και τα χάλια όλης της Αριστεράς, του ιδεολογικού σου χώρου δηλαδή που έχετε κάνει ένα μπάχαλο όλη την Ελλάδα, φυσικά και μπορούν να έχουν σχέσεις οι έφηβοι ακόμα και των 12 ετών και μεταξύ τους και με ενήλικες. Τα είπαμε Κανέλλη πιο πάνω εφόσον ο Θεός τους δίνει ορμές αυτό σημαίνει ότι μπορούν να έχουν και σεξουαλικές σχέσεις αρκεί να τους προσέξεις πολύ και να μην τους πληγώσεις είτε σωματικώς είτε και συναισθηματικώς. Αυτά Κανέλλη προς το παρόν και θα τα πούμε πολύ σύντομα και πάλι.

Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Ιατρική… (2)

Θυμάστε που σας είχα πει ότι η κ. Σαντά τότε που έψαχνα να βρω γιατρό να μου πιστοποιήσει το Cushing, με παρέπεμψε στο ιατρείο ψυχοσωματικώ ν νόσων στο Αιγινήτειο; Πάω που λέτε στις 25/01/2012 στο Αιγινήτειο και εκεί μου πήρε στην αρχή, το πλήρες ιστορικό η κ. Κουρέτα κοινωνική λειτουργός.

Τότε κλαψομουνίαζε ο πατέρας μου που θα έφευγα από το σπίτι(ήθελα να πάω να μείνω με το τσολί από τη Ρουμανία) και μου είχε πρήξει τα αρχίδια. Επίσης είχα φτιάξει τα χαρτιά για τις καινούριες επιτροπές αναπηρίας των ΚΕΠΑ που ήξερα ότι θα έβγαζαν με πιο αυστηρά κριτήρια το ποσοστό και λέω το έχω που το έχω το Cushing, ας το ζητήσω πιστοποιημένο σε χαρτί για δύο λόγους, πρώτον να με διευκολύνει με την επιτροπή, δεύτερον για να το βάλω κορνίζα, σαν πτυχίο ένα πράγμα, που έπρεπε τόσα χρόνια να αναρωτιέμαι και τελικά να το βρω μόνος μου, το κωλόCushing...

Μπαίνω που λέτε στο ιατρείο ψυχοσωματικών νόσων και με υποδέχτηκαν ο κ. Κουζούπης ο καριόλης, και ο κ. Χαλαράκης η πουστάρα. Αρχίζει ο Κουζουπής με ένα ειρωνικό υφάκι να μου κάνει ερωτήσεις. Ποιο πρόβλημα έχουμε, και πως το καταλάβατε ότι έχετε Cushing, εγώ μόνο πίεση και ελκώδη βλέπω στα χαρτιά, και κάτι τέτοια. Το ψυχογένες σύνδρομο Cushing δεν το ήξερε οπότε του δείχνω και εγώ το επιστημονικό paper του Χρούσου του δείχνω το σώμα μου, ακόμη και σημάδια στα πόδια έβγαλα τότε εντωμεταξύ, τον τελευταίο χρόνο γιατί στενοχωριόμουν με όλα αυτά. Πολύ πιθανόν τότε το 2012 να με επηρεάζε ακόμα το ψυχογενές Cushing.

Του λέω ότι η ανάπτυξη μου σταμάτησε όταν ήμουν 15χρ, του δείχνω και τα ιατρικά έγγραφα, του δείχνω και την εξέταση με την αναστολή κορτιζόνης για να καταλάβει ότι δεν είναι ενδοκρινολογικό το πρόβλημα και ο καριόλης συνέχισε με το ειρωνικό υφάκι να με ρωτάει πως το βρήκατε και που το βρήκατε το ψυχογενές Cushing.
Του λέω και εγώ ότι πέρυσι αφού ξανά είδα τις εξετάσεις που είχα κάνει στην εφηβεία έψαξα στο ίντερνετ και αφού βρήκα το ενδοκρινολογικό Cushing, υπέπεσε στην αντίληψη μου και το ψυχογενές. Και του λέω θέλω ένα χαρτί που να πιστοποιεί ότι το έχω. Εντωμεταξύ επειδή έβλεπα ότι ήταν καριόλης και δεν με καταλάβαινε με έπιασαν τα κλάματα, γιατί όλα αυτά τα χρόνια είχα απορία για το τι μου είχε συμβεί και όταν είδα ότι έπεσα πάλι σε καριόλη γιατρό που δεν θα με βοηθούσε στενοχωρήθηκα.

Ξέρετε τι μου είπε ο καριόλης τότε; Πως αν θέλω πιστοποιητικό για το Cushing να πάω να βρω τον Χρούσο που έγραψε το paper και ότι οι εξετάσεις που είχα κάνει δεν ήταν αρκετές για να διαπιστωθεί αν είναι ψυχογενές το πρόβλημα που είχα ή ενδοκρινολογικό, πως θα έπρεπε να εισαχθώ κάποιες μέρες στο Λαικό, στην ενδοκρινολογική κλινική να κάνω και άλλες πολλές ενδοκρινολογικές εξετάσεις και να πηγαίνω για μήνες στο Αιγινήτειο να με εξετάζουν με ψυχομετρικά τεστ για να καταλήξουν στο αν έχω ή δεν έχω Cushing. Δηλαδή πήγα στον καριόλη και την πουστάρα για να ηρεμίσω και αυτοί θα με έβαζαν στην διαδικασία και άλλων ιατρικών βασανιστηρίων, για να μου γίνει το Cushing χειρότερο.

Εντωμεταξύ εκεί προς το τέλος λέω στην πουστάρα τον Χαλαράκη, που ότι έλεγε ο καριόλης συμφωνούσε μαζί του, θέλω να μιλήσετε στον μπαμπά μου γιατί θέλω να μείνω μόνος μου και αυτός κλαψομουνιάζει και μου σπάει τα αρχίδια και μου λέει αυτός… αααα τι να κάνω εγώ τον μπαμπά στον δικό σου μπαμπά; Με αυτό που μου ζητάς "φεύγει το κέντρο βάρος από τον Δημήτρη"… Ενήλικες είστε να τα βρείτε μόνοι σας! Δεν μπορώ να σε βοηθήσω γιατί είμαι πουστάρα! Ξέρεις μου λέει με αυτά και με αυτά ανεβαίνει η κορτιζόνη σου και όλο αυτό γίνεται ένας φαύλος κύκλος…. Ευχαριστώ για την πληροφόρηση, του λέω εγώ, το γνωρίζω αυτό. Άλλοι δεν το καταλαβαίνουν… Τι εννοείς μου λέει οι γιατροί; Σηκώνομαι τότε και εγώ από την καρέκλα που καθόμουν, γιατί δεν άντεχα άλλο και θα άρχιζα να βάζω τις φωνές και όχι τίποτα άλλο θα με κλείναν μέσα οι τρελογιατροί, και έφυγα από το μαγαζάκι του τρόμου.

Άκου τώρα μωρή πουστάρα! Ναι, οι γιατροί εννοούσα αφού ήρθα μετά από τόση ταλαιπωρία στο πιο εξειδικευμένο ιατρείο της Ελλάδος για το ψυχοσωματικό σύνδρομο που ανέπτυξα στην εφηβεία, και που προέρχεται από το άγχος, και εσείς θέλατε να με βάλετε να κάνω 800 εξετάσεις ακόμα για να μου δημιουργηθεί περισσότερο άγχος και να γίνω χειρότερα! Ζήτησα μια βοήθεια από εσάς για να ηρεμίσω και εσείς με γράψατε στα αρχίδια σας... Καταλάβατε φίλοι μου; Μπλέξαμε με καριόληδες και πουστάρες στα κωλονοσοκομεία και τα ψυχιατρεία, για αυτό δεν γινόμαστε καλά…

Φιλούθκια και αγαπούλες σε όλους τους γιατρούς της χώρας. Σας το ξαναβάζω το magic love από τους Bent να το εμπεδώσετε:

Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

Ο Μεσαίωνας της επιστήμης.

Και αφού πέρασε το δόγμα της θρησκείας από την Ευρώπη και τον Δυτικό κόσμο… Θυμάστε βρε που κυνηγούσαν και έστελναν στο εκτελεστικό απόσπασμα "μάγισσες" μέχρι το 1700 στην Αμερική;

Οι μάγισσες του Σάλεμ…

Αφού η εκκλησία παραδέχτηκε τα λάθη της…

http://katerinamatsou.blogspot.gr/2011/09/356.html

Ήρθε ο 20ος αιώνας και περάσαμε στον μεσαίωνα της επιστήμης...

Όπου το δόγμα της θρησκείας αντικαταστάθηκε με το δόγμα της επιστήμης. Όταν προσπαθούσες να πεις κάτι διαφορετικό από την τρέχουσα αντίληψη σε θεωρούσαν γραφικό έως σχιζοφρενή.


Μας έμαθαν ότι η ζωή είναι ένα τυχαίο συμβάν σε ένα απόκοσμο σύμπαν.

http://physics4u.wordpress.com/2010/09/02/steven-hawking-%CE%AD-%CF%8C-%CF%8C-%CF%8C-%CF%8Dgamm/

Και θεωρήθηκε η αθεΐα αρετή.

http://epic-atheist.blogspot.com/2010/03/dawkins-juliet.html

Ξέρετε κάτι; Λέω για να έχουν νόημα οι περιπέτειες μου, με τα δυο αρχιδάκια, τους καθηγητές μου στο πανεπιστήμιο, να ανοίξουμε μια συζήτηση για τον μεσαίωνα της επιστήμης, και πως το διαφορετικό, το «μεταφυσικό»(που απλά δεν έχει εξηγηθεί μέχρι τώρα ) γελοιοποιούνταν και λοιδορούνταν και αν έχετε και εσείς ίσως μεταφυσικές εμπείριες βγείτε και πείτε τις και εσείς.

Και για να κλείσουμε σιγά σιγά όμορφα τα άρθρα μας για τον μεσαίωνα της επιστήμης για δείτε τι βαθμό μου έβαλε ο Πρωτόπαπας στο πρώτο εξάμηνο τότε που εγώ είχα τον stalker, το ΙΚΑ και τα πρωτάκια. Ότι και η Τζάνη στο παιδαγωγικό.... Γιατί εντάξει αν δεν έπαιρνα και καλό βαθμό στο δεύτερο μάθημα που επέλεξα να κάνω μαζί του το Μάθηση, Μνήμη, Ευπλαστότητα ε αυτό θα πήγαινε πολύ...Και για να πάρετε και μια γεύση για το τι εργασίες έκανα εγώ αλλά και οι υπόλοιποι συμφοιτητές μου πάνω κάτω και τις παρουσιάζαμε μέσα στα μαθήματα στο μεταπτυχιακό θα βάλω εδώ δύο παρουσιάσεις που έκανα στο μάθημα του Πρωτόπαπα στο Μάθηση Μνήμη Ευπλαστότητα, δύο παρουσιάσεις που έκανα στο μάθημα της κ. Βοσνιάδου Εφαρμογές Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση και μία που έκανα στο μάθημα του Σμυρνή στις Νευροαπεικονιστικές Τεχνικές. Και φανταστείτε ότι σε κάποια μαθήματα είχαμε και εβδομαδιαίες εργασίες εκτός των παρουσιάσεων.

Επίσης στο σύνδεσμο παρακάτω από την διπλωματική μου, θα βρείτε τα ονόματα των συμφοιτητών μου(έτος εισαγωγής 2009-2010) και τις διπλωματικές τους εργασίες καθώς και την δική μου αλλά εδώ την έχω ανεβάσει ανανεωμένη γιατί πέρασα μέσα κάποιες ελάχιστες τελικές διορθώσεις που έκανα πριν την παρουσιάσω στο συνέδριο της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας στην Κύπρο το 2015:

Το πρόβλημα της Ελεύθερης Βούλησης υπό το πρίσμα των νευροεπιστημών.

Και εδώ μπορείτε να βρείτε την αφίσα του συνεδρίου σε δύο μορφές,

όπως την είχα αναρτημένη στην αίθουσα του πανεπιστημίου Κύπρου:

Αφίσα-1

και όπως την μοίραζα στο χέρι με λίγες πιο αναλυτικές πληροφορίες:

Αφίσα-2

Κάντε ζουμ με το κουμπάκι της μεγέθυνσης που βρίσκεται στο κάτω μέρος στα εργαλεία-δεξιά(το +) και στις δύο αφίσες και περάστε με την σειρά ένα ένα τα κεφάλαια για να μπορέσετε να τις διαβάσετε και να πιάσετε το νόημά τους.

Κάποιοι συμφοιτητές μου που αναφέρω στο blog όπως ο Νίκος ο Κατζούρης και ο Χρήστος ο Κύβελος δεν αναφέρονται στις λίστες εισαγωγής στο παρακάτω σύνδεσμο του μεταπτυχιακού πιθανολογώ γιατί αποχώρησαν από το μεταπτυχιακό χωρίς να το ολοκληρώσουν.

http://cogsci.phs.uoa.gr/an8rwpoi/foithtes/metaptyxiakoi-foithtes-bege.html

Οι παρακάτω παρουσιάσεις είναι από το μάθημα της κ Βοσνιάδου:

Οι παρακάτω παρουσιάσεις είναι από το μάθημα του κ.Πρωτόπαπα:Και η παρακάτω από το μάθημα του κ.Σμυρνή όπου ασχολήθηκα με το πείραμα του Libet.


Κλείνω αφιερώνοντας  το παράκατω τραγουδάκι της Madonna σε όλους τους παγωμένους επιστήμονες...

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Τα αρχίδια μας τα δυο και ο Μεσαίωνας της επιστήμης(4)

Μου συμβαίνει που λέτε η αλλαγή συνειδητότητας στις 11-11-11 και πάω και εγώ ο καημένος ενθουσιασμένος και φοβισμένος ταυτόχρονα στο ιατρείο του, γιατί ήθελα να το διερευνήσουμε το θέμα. Του λέω δεν έχω και πολύ εμπιστοσύνη στους γιατρούς γιατί για τις περισσότερες από τις παθήσεις που είχα, δεν με βοήθησε κανένας γιατρός και μόνος μου έβρισκα πάντα τι ήταν αυτό που είχα.

Του δείχνω τις σημειώσεις μου που έλεγαν, ότι νιώθω πολύ ευχάριστα, ότι νιώθω πολύ λιγότερο φόβο, περισσότερη ηρεμία, ότι νιώθω ότι έχουμε ψυχή κάτι σαν μια ενέργεια μέσα μας δηλαδή, και ότι όλοι είμαστε ένα, και είμαστε συνδεδεμένοι μεταξύ μας με κάποιο τρόπο και συνδεδεμένοι με τον Θεό ή την συμπαντική συνείδηση ή την πηγή, πείτε το όπως θέλετε.

Ότι έχω πολύ μεγαλύτερη συναισθησία για τους ανθρώπους, και ότι αισθάνομαι πολύ πιο έντονα και ευχάριστα την μουσική, ότι έχω διαφορετική αντίληψη του χρόνου, ότι νιώθω λιγότερη νύστα και κούραση. Ότι όσο πιο χαλαρό αφήνω τον εαυτό μου, όσο σκέφτομαι θετικά για όλα αυτά τόσο πιο πολύ τα αισθάνομαι… Όσο έχω αμφιβολίες ή κάνω αρνητικές σκέψεις ή έχω αρνητικά συναισθήματα ή προσπαθώ να τα καταπιέσω τα αισθάνομαι λιγότερο έως καθόλου… όμως… αισθάνομαι συνεχώς την συμπαντική συνείδηση σε οποιαδήποτε συναισθηματική ή νοητική κατάσταση και αν βρίσκομαι… και ότι δεν είμαι ο μόνος που τα νιώθει… και ότι πιστεύω ότι ο κόσμος μας θα αλλάξει... [και σε εσάς θα πω ένα μυστικό που δεν είχα πει τότε στον τρελογιατρό, ο κόσμος μας φίλοι μου θα γίνει πιο όμορφος] και καταλήγω λέγοντας του, θέλω να τα διερευνήσουμε επιστημονικά! Να κάνω μαγνητική και εγκεφαλογράφημα!

Και τι κάνει το αρχιδάκι με αρχίζει τις περίεργες ερωτήσεις και μου λέει έλα να σε κλείσω στο Αιγινήτειο να το σταματήσουμε και μου δίνει το ΑΡΧΙΔΙ φάρμακα για σχιζοφρένεια. Mου δίνει το risperdal λέγοντας μου ότι αυτό που σου δίνω είναι για να αντιμετωπίσει την σχιζοφρένεια  αλλά εσύ μην ανησυχείς:            


Τρομάζω και εγώ, πάω και σε μαύρο χάλι σπίτι, τρομάζουν και οι γονείς μου και λέω δεν θέλω πια να έχω το ΑΡΧΙΔΙ υπεύθυνο για την διπλωματική και πάω και στέλνω email στο πρώτο αρχιδάκι και αφού του έχω πει πόσο το εμπιστεύομαι (γιατί είναι καλός σαν καθηγητής και επιστήμονας όπως σας είπα και πριν), του λέω θέλω να με βοηθήσετε με την διπλωματική, που εντωμεταξύ την είχα τελειώσει από τον Ιούνιο, και το μόνο που ήθελα να κάνει είναι να την διαβάσει και να μου στείλει τα σχόλια του και να την καταθέσω και το πρώτο το ΑΡΧΙΔΙ μου το αρνείται! Δείτε και μόνοι σας.
Ξέρετε ποια ήταν η πηγή όλων των συμπτωμάτων μου κύριε Πρωτόπαππα, ότι συνέχεια σε όλη μου την ζωή έψαχνα με το κυάλι να βρω ανθρώπους γιατί συνεχώς δίπλα μου βρίσκονταν αρχίδια σαν και εσάς και όχι άνθρωποι με όλη την σημασία της λέξεως...

Και ξέρετε γιατί όλα αυτά; Γιατί αν έχεις γεννηθεί ΑΡΧΙΔΙ δεν πα στη πορεία να στο 'χουν βγάλει όλο σου το έντερο και να έχεις παρά φύση έδρα… Δεν θα μάθεις τίποτα και δεν θα γίνεις άνθρωπος ποτέ! Θα μείνεις μια ζωή ΑΡΧΙΔΙ! Το βλέπετε είχε και ο Πρωτόπαπας ελκώδη κολίτιδα και του έκαναν ολική αφαίρεση. Όσα χαστούκια όμως και να τους ρίξει ο Θεός ή η ζωή αν θέλετε πείτε το μέσω των ασθενειών κάποιων ανθρώπων δεν μαθαίνουν ποτέ....Παρεμπιμπτόντως το παρακάτω videoclip αφιερώνεται σε όλους τους ψυχιάτρους που δεν μπορώ να συνεννοηθώ μαζί τους! Δεν είναι ένας είναι πολλοί, όλοι οι ψυχίατροι καμία συνεννόηση. Μόνο ο κ. Γιαννακάκης που είναι νευρολόγος ο νευρολόγος της μαμάς μου τότε το 2011 με κατάλαβε! Σας ευχαριστώ κ. Γιαννακάκη που με καταλάβατε! Κατ' τα άλλα όλοι οι ψυχίατροι χρειάζεστε ισχυρή δόση μαγείας και αγάπης από τους ασθενείς για να στρώσετε!