Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012

Για ποιο λόγο καταστράφηκαν τα Σόδομα και τα Γόμορρα;


Οι περισσότεροι διδάσκουν ότι η αμαρτία για την οποία καταστράφηκαν τα  Σόδομα και Γόμορρα ήταν η ομοφυλοφιλία. Και όμως φίλοι μου αυτό δεν έχει καμία θεολογική υποστήριξη!  Πιθανόν καμία Βιβλική αναφορά δεν έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο ως πρόσχημα για να καταδιωχθούν κατά την διάρκεια των περασμένων αιώνων οι ομοφυλόφιλοι όσο η ιστορία των δύο πόλεων. 

Για ποιο λόγο όμως καταστράφηκαν τα Σόδομα και τα Γόμορα; Αν εξετάσουμε προσεκτικά την ίδια την Βίβλο διαπιστώνουμε ότι στην πραγματικότητα ο λόγος για τον οποίο καταστράφηκαν αυτές οι πόλεις ήταν ότι οι κάτοικοί τους ήταν αφιλόξενοι, σκληρόκαρδοι και αλαζόνες.

Ας δούμε τι λέει για παράδειγμα ο Ιεζεκιήλ(49-50)
Ιδού, αύτη ήτο η ανομία της αδελφής σου Σοδόμων, υπερηφανία, πλησμονή άρτου και αφθονία τρυφηλότητος, αυτής και των θυγατέρων αυτής· τον πτωχόν δε και τον ενδεή δεν εβοήθει και υψούντο και έπραττον βδελυρά ενώπιόν μου· όθεν, καθώς είδον ταύτα, ηφάνισα αυτάς.

Ακόμα και από το βιβλικό απόσπασμα με το περιστατικό με τον Λωτ φαίνεται ότι οι κάτοικοι αυτής της πόλης ήταν βίαιοι  ακόμη και προς τον ίδιο τον Λωτ. Οι κάτοικοι αυτής της πόλης ήθελαν να βιάσουν τους δύο ξένους που ο Λωτ φιλοξενούσε στην οικεία του. Αυτό είναι το έγκλημα που περιγράφεται στο παρακάτω χωρίο. 

1Ήλθον δε οι δύο άγγελοι εις τα Σόδομα το εσπέρας· και εκάθητο ο Λωτ παρά την πύλην των Σοδόμων· ιδών δε ο Λωτ, εσηκώθη εις συνάντησιν αυτών και προσεκύνησεν επί πρόσωπον έως εδάφους·
2 και είπεν, Ιδού, κύριοί μου, εκκλίνατε, παρακαλώ, προς την οικίαν του δούλου σας, και διανυκτερεύσατε και πλύνατε τους πόδας σας· και σηκωθέντες πρωΐ, θέλετε υπάγει εις την οδόν σας· οι δε είπον, Ουχί, αλλ' εν τη πλατεία θέλομεν διανυκτερεύσει. 
 3 Αφού δε εβίασεν αυτούς πολύ, εξέκλιναν προς αυτόν και εισήλθον εις την οικίαν αυτού· και έκαμεν εις αυτούς συμπόσιον, και έψησεν άζυμα και έφαγον.
4
Πριν δε κοιμηθώσιν, οι άνδρες της πόλεως, οι άνδρες των Σοδόμων, περιεκύκλωσαν την οικίαν, νέοι και γέροντες, άπας ο λαός ομού πανταχόθεν·
5
και έκραζον προς τον Λωτ και έλεγον προς αυτόν, Που είναι οι άνδρες οι εισελθόντες προς σε την νύκτα; έκβαλε αυτούς προς ημάς, διά να γνωρίσωμεν αυτούς.
6
Εξήλθε δε ο Λωτ προς αυτούς εις το πρόθυρον, και έκλεισε την θύραν οπίσω αυτού,
7
και είπε, Μη, αδελφοί μου, μη πράξητε τοιούτον κακόν·
8
ιδού, έχω δύο θυγατέρας αίτινες δεν εγνώρισαν άνδρα· να σας φέρω λοιπόν αυτάς έξω· και κάμετε εις αυτάς, όπως φανή εις εσάς αρεστόν· μόνον εις τους άνδρας τούτους μη πράξητε μηδέν, επειδή διά τούτο εισήλθον υπό την σκιάν της στέγης μου.
9
Οι δε είπον, Φύγε απ' εκεί. Και είπον, ούτος ήλθε διά να παροικήση· θέλει να γείνη και κριτής; τώρα θέλομεν καποποιήσει σε μάλλον παρά εκείνους. Και εβίαζον τον άνθρωπον τον Λωτ καθ' υπερβολήν, και επλησίασαν διά να συντρίψωσι την θύραν·  
10 Εκτείναντες δε οι άνδρες τας χείρας αυτών έσυραν τον Λωτ προς εαυτούς εις την οικίαν, και έκλεισαν την θύραν·
11
τους δε ανθρώπους, τους όντας εις την θύραν της οικίας, εκτύπησαν με αορασίαν από μικρού έως μεγάλου, ώστε απέκαμον ζητούντες την θύραν.
12
Και είπον οι άνδρες προς τον Λωτ, Έχεις εδώ άλλον τινά; γαμβρόν υιούς ή θυγατέρας ή όντινα άλλον έχεις εν τη πόλει, εξάγαγε αυτούς εκ του τόπου· 


Η ιδέα ότι «όλοι» οι άνδρες  των Σοδόμων ήταν gay είναι γελοία. Αν όλοι οι άνδρες που χίμηξαν στην οικεία του Λωτ ήταν ομοφυλόφιλοι, γιατί ο Λωτ προσφέρει τις κόρες του σε αυτές; Πως θα έσωζε τους φιλοξενούμενους του αν προσέφερε γυναίκες σε ομοφυλόφιλους; Είναι ξεκάθαρο από την περιγραφή ότι οι άνθρωποι αυτοί απειλούσαν τον Λωτ και τους φιλοξενούμενους του.  Είναι ξεκάθαρο ότι δεν ήθελαν ξένους στην πόλη τους, κάτι σαν τους σημερινούς ακροδεξιούς. Απείλησαν ακόμα και τον ίδιο τον Λωτ ότι θα κάνουν σε αυτόν ακόμα χειρότερα από ότι στους δυο φιλοξενούμενούς του αν δεν συμμορφώνονταν με τις βουλές τους. Γκρέμισαν την πόρτα του σπιτιού του. Ήταν βίαιοι προς δύο ξένους επισκέπτες της πόλης τους.

Όταν συνδιάζεις την βία με σεξουαλικές πράξεις έχεις βιαστές. Αυτό ήταν το έγκλημα των κατοίκων αυτής της πόλης. Ο βιασμός είναι από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα και αυτοί οι άνθρωποι ήταν αφιλόξενοι και ήθελαν να κάνουν κακό με κάθε τρόπο στους φιλοξενούμενους του Λωτ.  

Συγκρίνετε το απόσπασμα από τα Σόδομα με το παρακάτω απόσπασμα από τους Κριταί:

13Και είπε προς τον δούλον αυτού, Ελθέ, και ας πλησιάσωμεν εις ένα εκ των τόπων τούτων και ας διανυκτερεύσωμεν εν Γαβαά ή εν Ραμά.
14 Και διέβησαν και υπήγαν· και έδυσεν επ' αυτούς ο ήλιος πλησίον της Γαβαά, ήτις είναι του Βενιαμίν.
15 Και εστράφησαν εκεί, διά να εισέλθωσι να καταλύσωσιν εν Γαβαά· και ότε εισήλθεν, εκάθισεν εν τη πλατεία της πόλεως· και δεν ήτο άνθρωπος να παραλάβη αυτούς εις την οικίαν αυτού διά να διανυκτερεύσωσι.
16 Και ιδού, άνθρωπος γέρων ήρχετο από του έργου αυτού εκ του αγρού το εσπέρας· και ο άνθρωπος ήτο εκ του όρους Εφραΐμ, παρώκει δε εν Γαβαά· οι δε άνθρωποι του τόπου ήσαν Βενιαμίται.
17 Και υψώσας τους οφθαλμούς αυτού, είδε τον άνθρωπον τον οδοιπόρον εν τη πλατεία της πόλεως· και είπεν ο άνθρωπος ο γέρων, Που υπάγεις; και πόθεν έρχεσαι;
18 Ο δε είπε προς αυτόν, Ημείς διαβαίνομεν εκ Βηθλεέμ Ιούδα έως των πλευρών του όρους Εφραΐμ· εκείθεν είμαι εγώ· και υπήγα έως Βηθλεέμ Ιούδα, και τώρα υπάγω εις τον οίκον του Κυρίου· και δεν είναι ουδείς να με παραλάβη εις την οικίαν αυτού·
19 έχομεν δε άχυρα και τροφήν διά τους όνους ημών, έχομεν και προσέτι άρτον και οίνον δι' εμέ και διά την δούλην σου και διά τον νέον, όστις είναι μετά των δούλων σου· δεν έχομεν έλλειψιν ουδενός πράγματος.
20 Και είπεν ο άνθρωπος ο γέρων, Ειρήνη εις σέ· και παν ο, τι χρειάζεσαι εγώ φροντίζω· μόνον εν τη πλατεία μη διανυκτερεύσης.
21 Και εισήγαγεν αυτόν εις τον οίκον αυτού και έδωκε τροφήν εις τους όνους· και έπλυναν τους πόδας αυτών, και έφαγον και έπιον.
22 Ενώ ούτοι εύφραινον τας καρδίας αυτών, ιδού, οι άνδρες της πόλεως, άνθρωποι παράνομοι περιεκύκλωσαν την οικίαν, κρούοντες εις την θύραν· και είπον προς τον άνθρωπον τον κύριον της οικίας τον γέροντα, λέγοντες, Έκβαλε τον άνθρωπον, τον ελθόντα εις την οικίαν σου, διά να γνωρίσωμεν αυτόν. 
23 Και εξήλθε προς αυτούς ο άνθρωπος, ο κύριος της οικίας, και είπε προς αυτούς, Μη, αδελφοί μου, παρακαλώ, μη πράξητε τούτο το κακόν· αφού ο άνθρωπος ούτος εισήλθεν εις την οικίαν μου, μη πράξητε τοιαύτην αφροσύνην· 

24 ιδού, η θυγάτηρ μου η παρθένος και η παλλακή αυτού· τώρα θέλω φέρει αυτάς έξω, και ταπεινώσατε αυτάς και κάμετε εις αυτάς ο, τι φανή αρεστόν εις τους οφθαλμούς σας· αλλ' εις τον άνθρωπον τούτον μη πράξητε έργον τοιαύτης αφροσύνης.
25 Οι άνδρες όμως δεν ηθέλησαν να ακούσωσιν αυτόν· και έλαβεν ο άνθρωπος την παλλακήν αυτού και έφερεν αυτήν έξω προς αυτούς· και εγνώρισαν αυτήν και ύβρισαν εις αυτήν όλην την νύκτα έως πρωΐ· και καθώς εφάνη η αυγή, απέλυσαν αυτήν.
26 Και ήλθεν η γυνή προς το χάραγμα της ημέρας και έπεσε παρά την θύραν της οικίας του ανθρώπου, όπου ήτο ο κύριος αυτής, εωσού έφεγξε.
27 Και εσηκώθη ο κύριος αυτής το πρωΐ και ήνοιξε τας θύρας της οικίας και εξήλθε διά να υπάγη εις την οδόν αυτού· και ιδού, η γυνή η παλλακή αυτού πεσμένη εις την θύραν της οικίας και αι χείρες αυτής επί του κατωφλίου. 

Alpha
Στο απόσπασμα από τους Κριταί οι παράνομοι άνδρες τελικά διέπραξαν εγκλήματα εναντίον μιας γυναίκας. Χρησιμοποίησαν το σεξ ως μέσο επιβολής και εξουσίας. Η φυλή του Βενιαμίν σχεδόν καταστράφηκε ολοκληρωτικά εξαιτίας αυτού του περιστατικού. Ούτε η φυλή του Βενιαμίν ούτε οι πόλεις των Σοδόμων και Γομόρρων καταστράφηκαν εξ’αιτίας της ομοφυλοφιλίας. Και στα δύο αποσπάσματα περιγράφεται με σαφήνεια ο βιασμός, ένα από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα.

Υπάρχουν πολλές ακόμα αναφορές μέσα από την Βίβλο που λένε με σαφήνεια ότι οι αμαρτίες αυτών των δύο πόλεων ήταν η αλαζονία, η αφιλοξενεία και η αδικιά που επικρατούσε σε αυτές. Όπως και στην σημερινή Αθήνα. Ακόμα και ο ίδιος ο Ιησούς στο κατά Λουκάν 10:10-13 αναφερόμενος σε αφιλόξενες πόλεις προειδοποιεί 

Θα είναι πιο ανεκτή για τα Σόδομα εκείνη η ημέρα παρά για εκείνη την πόλη…


Αυτή ήταν η αμαρτία αυτών των δύο πόλεων το ότι οι κάτοικοί τους ήταν αλαζόνες και αφιλόξενοι, όπως και στην σημερινή Αθήνα! 

Το κακό βέβαια είναι ότι η Αθήνα είναι τις περισσότερες φορές αφιλόξενη πόλη όχι μόνο για τους ξένους αλλά και για εμάς τους ίδιους τους Έλληνες! Έχει γίνει αυτή η πόλη χειρότερη ακόμα και από τα Σόδομα και τα Γόμορρα! Και η οργή μου ματώνει την μέρα!!!