Τρίτη, 15 Αυγούστου 2017

Aποκάλυψη (2)

Ο Ιησούς που σημαίνει θεραπευτής, γιατρός, είχε και έναν "αγαπημένο" μαθητή τον Ιωάννη! Αναρωτήθηκες ποτέ γιατί ήταν ο "αγαπημένος" του μαθητής;  Και είναι ένα ερώτημα γιατί τα έχουν λογοκρίνει τα παρακάτω αποσπάσματα από τα Ευαγγέλια: 

Μη λογοκριμένο απόσπασμα:

Εἷς δέ τις τῶν παρεστηκότων σπασάμενος τὴν μάχαιραν ἔπαισε τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθετε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με· καθ' ἡμέραν πρὸς ὑμᾶς ἤμην ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων, καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με. ἀλλ' ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί. καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον πάντες.
Και εις τις νεανίσκος ηκολούθησεν αυτώ περιβεβλημένος σινδόνα επί γυμνού. Και κρατούσιν αυτόν οι νεανίσκοι. Ο δε καταλιπών την σινδόνα, γυμνός έφυγεν απ΄ αυτών. (Μαρκ. 14: 48-52)

Λογοκριμένα απόσπασματα από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο :


Καὶ ἔρχονται εἰς βηθανίαν καὶ ἦν ἐκεῖ μία γυνὴ ἧς ὁ ἀδελφὸς αὐτῆς ἀπέθανεν· καὶ ἐλθοῦσα προσεκύνησε τὸν Ἰησοῦν καὶ λέγει αὐτῷ· υἱὲ Δαβὶδ ἐλέησόν με· οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτῇ· καὶ ὀργισθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἀπῆλθεν μεταὐτῆς εἰς τὸν κῆπον ὅπου ἦν τὸ μνημεῖον· καὶ εὐθὺς ἠκούσθη ἐκ τοῦ μνημείου φωνὴ μεγάλη· καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἀπεκύλισε τὸν λίθον ἀπὸ τῆς θύρας τοῦ μνημείου· καὶ εἰσελθὼν εὐθὺς ὅπου ἦν ὁ νεανίσκος ἐξέτεινεν τὴν χεῖρα καὶ ἤγειρεν αὐτὸν· κρατήσας τῆς χειρός· ὁ δὲ νεανίσκος ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτὸν καὶ ἤρξατο παρακαλεῖν αὐτὸν ἵνα μεταὐτοῦ ᾖ· καὶ ἐξελθόντες ἐκ τοῦ μνημείου ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ νεανίσκου· ἦν γὰρ πλούσιος· καὶ μεθἡμέρας ἓξ ἐπέταξεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· καὶ ὀψίας γενομένης ὁ νεανίσκος πρὸς αὐτὸν· περιβεβλημένος σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ· καὶ ἔμεινε σὺν αὐτῷ τὴν νύκτα ἐκείνην· ἐδίδασκε γὰρ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς τὸ μυστήριον τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ· ἐκεῖθεν δὲ ἀναστὰς; ἐπέστρεψεν εἰς τὸ πέραν τοῦ Ἰορδάνου. 

Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης οἱ υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες αὐτῷ διδάσκαλε θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμέν σε ποιήσῃς ἡμῖν ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς τί θέλετέ με ποιήσω ὑμῖν οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς σου ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ ἀριστερῶν καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω ἢ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ δυνάμεθα ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου ἢ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι ἀλλ’ οἷς ἡτοίμασται καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν οὐχ οὕτως δέ ἐστιν ἐν ὑμῖν ἀλλ’ ὃς ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν ἔσται ὑμῶν διάκονος καὶ ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος ἔσται πάντων δοῦλος καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν καὶ ἔρχονται εἰς Ἰεριχώ καὶ ἦσαν ἐκεῖ ἡ ἀδελφὴ τοῦ νεανίσκου ὃν ἠγάπα αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς· καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ Σαλώμη· καὶ οὐκ ἀπεδέξατο αὐτὰς ὁ Ἰησοῦς· καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ Ἰεριχὼ καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ ὄχλου ἱκανοῦ ὁ υἱὸς Τιμαίου Βαρτιμαῖος τυφλὸς προσαίτης ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδόν 

                                                      ...........................................

Δεν ξέρω... Eσείς τι συμπέρασματα βγάζετε από αυτά τα κείμενα. Και για ποιο λόγο έχουν λογοκρίθει. Προυπήρξε το ερωτικό ευαγγέλιο του Μάρκου από αυτό που αναγνωρίζει επισήμως το παπαδαριό. Έπρεπε να λογοκριθεί το ευαγγέλιο του Μάρκου για να μην μάθει ποτέ ο κόσμος την αλήθεια. Αυτοί οι σκοταδόψυχοι, οι παπάδες, τo μόνο που που ξέρουν να κάνουν είναι να τα τσεπώνουν και να σας φοβίζουν. Διαβάστε ξανά και ξανά τα ευαγγέλια μπας και ξυπνήσετε και θυμηθείτε τι έλεγε ο ίδιος ο Χριστός, που έλεγε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Άλλα πράγματα απεχθάνονταν ο Ιησούς...

Αλλά την αλήθεια το παπαδαριό την κρύβει. Μόνο για να φοβίζει τον κοσμάκη τον έχουν βάλει, στις θέσεις που τον έχουν βάλει. O Ιησούς δεν καταδίκασε ούτε τους gay, ούτε τον έρωτα, ούτε την μοιχαλίδα, ούτε την πόρνη, ούτε τον ληστή που μετάνιωσε για ότι είχε κάνει. Kαι αν ζούσε σήμερα θα ήταν μαζί με αυτούς. 

Ο Ιησούς καταδίκασε του υποκριτές, τους φαρισαίους και όσους είχαν κάνει εμπόριο την θρησκεία όπως και το σημερινό παπαδαριό, που δεν μετανιώνει κιόλας! Γιατί βλέπω ότι δεν έχουν αλλάξει μυαλά εδώ και 2000 χρόνια οι θεούσες! Το παπαδαριό και οι θέουσες δεν μετανιώνουν όπως ο ληστής που επειδή μετάνιωσε πήγε με τον Ιησού στον παράδεισο! Συνεχίζουν ακάθεκτοι και απαράλλαχτοι εδώ και 2000 χρόνια! Kαι αν έρχονταν και πάλι στη γη θα Τον ξανασταυρώνανε όπως έκλεισαν εμένα στο ψυχιατρείο χωρίς να φταίω σε τίποτα.  

Kαι επειδή ο πατέρας μου,είναι μέγα βλήτο και πιστεύει τις κρυφές τις μαυροφορούσες κοπελιές τις παπαδιές και ήθελε να με"θεραπεύσει", όταν του είπα ότι είμαι gay το 2011, ένα έχω να πω! Δεν χρειάζομαι θεραπεία εγώ μπαμπά, αυτές οι μαυροφορούσες κοπελιές οι υποκρίτριες, οι φαρισαίες, τα φίδια τα κολοβά και εσύ ο ίδιος που πήδαγες άντρες στα καράβια θέλετε θεραπεία που έχετε μείνει όλες οι υποκρίτριες ίδιες και απαράλλαχτες, εδώ και 2.000 χρόνια. Αυτές οι σκοταδόψυχες μαυροφορούσες που μας κρύβουν την αλήθεια και το μόνο που κάνουν είναι να φοβίζουν τον κοσμάκη και να τον κρατάνε κοιμισμένο. Και εσύ που τις πιστεύεις και είσαι ίδια φάρα με δαύτες, υποκριτής και φαρισαίος!Αυτό είναι το Ευαγγέλιο για εσάς τους έκπτωτους
Βρισκόμουν τόσα χρόνια σε μόνιμο λήθαργο 
Συναρμολογούσα τις φιλοσοφίες τους 
Από κομμάτια διαλυμένων αναμνήσεων... 

Αν με αγάπατε, αφήστε με να φύγω 

Αυτά τα λόγια είναι μαχαίρια και θα αφήσουν ουλές 
Ο φόβος του να διαλυθούμε και να αποχωριστούμε υπάρχει αλλά... 
Πρέπει να ειπωθεί πια η αλήθεια ποτέ δεν ήμουν δικός σας... 

Αυτό είναι το Ευαγγέλιο για εσάς τα εκκλησιαστικά καθάρματα
Αφόρητη αλητεία, ομολογόντας την αποστασία τους 
Οδηγήθηκα μακριά από αυτούς τους ατελείς απατεώνες... 
Μην προσπαθήσετε να κοιμηθείτε εν μέσω του τέλους του κόσμου 
Θάψτε με ζωντανό γιατί δεν θα εγκαταλείψω χωρίς να δώσω μάχη...
Ο Βλάσης το βλήτο είναι ο πατέρας μου!!! 


Εσείς οι λοιπές θεούσες που δεν είστε βλήτα τι πιστεύατε ότι ο Ιησούς o Θεός που ήρθε να κηρύξει την αγάπη στην ανθρωπότητα θα ήταν ανέραστος; Κάποτε έπρεπε να τελειώνουμε με όλα αυτά τα ψέματα... Δεν άντεχε άλλο ο Ιησούς με τα ψέματα και το μίσος που εκπέμπει το παπαδαριό εναντίον των ανθρώπων... Έκανε υπομονή 2.000 χρόνια, δεν άντεχε άλλο. Και έστειλε εμένα να τα ξεκαθαρίσω τα πράγματα μια και καλή και για όλη την αιωνιότητα... Δεν είμαι ούτε ο Αχιλλέας, ούτε ο Ηρακλής, ούτε καν ο Μπάτμαν και ο Σπάιντερμαν, ξέρω ότι δεν ψάχνετε κάποιον με υπεράνθρωπα χαρίσματα, έναν σούπερ ήρωα, λίγο από ευτυχισμένο παραμύθι, ψάχνετε κάποιον στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε όλοι. Κάποιον που να μπορείτε να φιλήσετε όλα τα αγόρια!!!


Παρεπιμπτόντως εκτός από το ότι είναι τρολ, βλήτο, καλός μάγειρας και θεούσα ο πατέρας μου, του αρέσει να βλέπει και καρτούν. Αλλά διαφορετικά από εμένα. Γούντυ ο τρυποκάρυδος, η κουκουβάγια και η παρέα της και είναι και φαν των rabbids ο πατέρας μου που εμένα μου την σπάνε γιατί είναι χαζά. Δεν τα αντέχω εγώ τα rabbids! Μου σπάνε τα νεύρα! Μόνο ένα βλήτο σαν τον πατέρα μου θα μπορούσε να βλέπει φανατικά rabbids και να το απολαμβάνει κιόλας!


Μέχρι να συνέλθουν οι θεούσες από το ταμπλάς που θα φάνε θα περάσει πολύς καιρός για αυτό θα αφήσω όλο το φετινό φθινόπωρο και όλο τον φετινό χειμώνα να περάσει ανεβάζοντας δυο-τρία άρθρα μόνο, στη συνέχεια θα αφήσω να περάσει όλη η επόμενη άνοιξη και όλο το επόμενο καλοκαίρι και θα τα πούμε ξανά από τον επόμενο χειμώνα ευελπιστώντας ότι μέχρι τότε θα μου έχει έρθει και η αποζημίωση του Λάππα και ότι θα την έχω εισπράξει και από την εφορία, το οποίο χρειάζεται μια χρονοβόρα διαδικασία. Οπότε όλη η Ελλάδα στην αναμονή κ.Λάππα!!! Αναλόγως με το πότε θα έχω στα χέρια μου την αποζημίωση αναλόγως θα συνεχίσω και την διαδικασία ανεβάζοντας άρθρα. 

Ελπίζω τα επόμενα καλοκαίρια να ζήσω ήλιους και θάλασσες μαζί με πολλούς όμορφους και όχι όπως τώρα ολομόναχος να σκάω και να κλαίω στο κρεβάτι μου γεμάτος άγχος γιατί το έχω και αυτό. 

Πολλούς καυτούς όμορφους να πλατσουρίζουν και να πετάνε νερό από τη θάλασσα όπως ο Μario Brasil στο παρακάτω videoclip που αν δεν τον πάρω και αυτόν να μην με λένε Δημήτρη αλλά Βασιλιά Ιωάννη!!!


Και ήλιους και θάλασσες όπως στο επόμενο clipακι που στην πραγματικότητα είναι videoclip γνωστού αντηλιακού με τοποθέτηση προϊόντος Τάμτα. Νομίζω το έχετε παρακάνει με τις διαφημίσεις στα ελληνικά videoclip! Θα μπορούσατε να ήσασταν πολύ πιο διακριτικοί και να προβάλλετε την χορηγία με πιο έξυπνο τρόπο όπως και σε πολλά ξένα videoclips.


Aν και για να πω τη  αλήθεια δεν μου αρέσει η θάλασσα και η παραλία τόσο πολύ. Τελικά είμαι πιο πολύ του χειμώνα και του downtown. Χιουχιούλιασμα, cocooning, βόλτες στο κέντρο της πόλης, ζεστό κακάο άντε και λίγο clubing. Μια φόρα που βγήκα φέτος για μπάνιο με τους γονείς μου, είχα δυο χρόνια πάλι να βγω σε παραλία, κατάλαβα ότι δεν μου αρέσει και τόσο και πρέπει να το προσπαθήσουν πολύ οι όμορφοι από του χρόνου για να μου αλλάξουν την γνώμη. Got to love you που λέει και ο πάντα στιλάτος Sean Paul μέσα σε ακριβά διαμερίσματα και πολυτελή clubs στο κέντρο της πόλης!!! Παρεπιμπτόντως μπορείτε και να συγκρίνετε και το παρακάτω videoclip στο θέμα της προβολής της χορηγίας με πιο διακριτικό τρόπο που λέγαμε από πάνω...

Πάντως θα έχω πολλές επιλογές ακόμα και σε αυτό το θέμα σε λίγο καιρό του πως θα διασκεδάζω τα καλοκαίρια. Αν δεν αισθάνομαι άνετα στην παραλία θα καλώ τους φίλους μου όπως η Kylie στο πολυτελές σπίτι μου στο Γκάζι που θα αγοράσω σε λίγο καιρό με την τεράστια πισίνα και θα κάνουμε όλη μαζί ηλιοθεραπεία κουνώντας τα κορμιά μας αργά! Slow! 


Το show μου θα συνεχιστεί τώρα αφού πάρει μεγαλύτερη δημοσιότητα το όλο εγχείρημα και η προσπάθεια που κάνω για να σας κάνω να σταματήσετε να κλαίτε. Είναι τα σημάδια των καιρών, μου είπαν ότι τέλος είναι κοντά και πρέπει να ξεφύγουμε από εδώ. Ποτέ δεν μάθαμε ότι έχουμε ξαναβρεθεί εδώ. Είμαστε πάντα κολλημένοι και τρέχουμε να ξεφύγουμε από τις σφαίρες. Κάλως ήρθατε στο τελικό show, ελπίζω να φοράτε τα καλά σας αλλά να θυμάστε πάντα πως δεν μπορείτε να δωροδοκήσετε την πόρτα στο δρόμο σας προς τον ουρανό!


Όπως καταλαβαίνετε όλες οι τρομπέτες της Αποκάλυψης ήχησαν τον προηγούμενο αιώνα και τώρα ήρθε η ώρα όπως λέει και πάλι ο αγαπημένος μου Sean Paul να εκραγούν.